vår 2024
ODO-3505 Ekstern praksis del 2 - 15 stp

Emnetype

Praksis emne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne. Emnene ODO-3005, ODO-3208 og ODO-3324 må være bestått for å ta emnet.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1, ODO-3208 Kjeve- og ansiktsradiologi, ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi

Innhold

Gjennom ekstern praksis vil kandidaten utvikle forståelse og kunnskap om alle sider ved tannlegearbeidet. Fokus skal ligge på forebyggende evidensbasert virksomhet, at en tilbyr hensiktsmessig behandling, og at alle grupper/ individer i samfunnet får lik rett til god tannhelse. Å kunne se hele pasienten (holistisk syn) står sentralt i kurset. Kandidaten skal kunne erkjenne pasientens egne behov, og kunne planlegge og gjennomføre den kliniske behandlingen med gode faglige kunnskaper.

I denne perioden skal kandidaten kunne se integreringen mellom teori og praksis. Hovedvekten ligger på individuelle bahandlingsplaner og klinisk trening. Kandidaten blir trent i praksisadministrasjon.

Dersom det i løpet av praksisperioden viser seg at studenten står i fare for ikke å bestå emnet ekstern praksis del 2, så skal Instituttet varsle studenten om dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32.Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis. Ved Ikke bestått ekstern praksis, kan studenten ta opp emnet ekstern praksis en gang. Dette i hht Forskrift for studier og eksamen ved UiT. §31. Antall praksisforsøk. Det er anledning til å fremstille seg til samme praksis to ganger.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i evidensbasert forebyggende virksomhet og være i stand til å velge forebygging fremfor behandlingsterapi
 • kan reflektere over organisering og samarbeid internt på klinikken
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i yrkesrollen og yrkesetikk.

FERDIGHETER:

 • kan analysere og forholde seg kritiske til relevante metoder innen evidensbasert teknisk behandlingsterapi
 • kan analysere eksisterende teorier om hygiene og journalføring i praksis

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan kommunisere om faglige problemstillingen mht. å kunne ta hånd om pasienten på en professjonell, psykologisk og etisk god måte, innenfor fagfeltet; med kollegaer, med spesialister og til allmennheten
 • kan utvikle et helhetssyn på pasienten og behandlingsbehovet, det være seg mot individ eller grupper kan kommunisere om faglige problemstillinger med viktige eksterne samarbeidspartnere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men undervisning på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Utadrettet virksomhet, klinisk arbeid under veiledning, demonstrasjoner, nettbaserte seminarer og selvstudier. Eksternpraksis perioden begynner i februar og går over 9 uker, og må tas i et sammenhengende løp.

Emnet ekstern praksis vurderes med fortløpende individuell evaluering sammen med veileder på den eksterne tannklinikken. Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått. Ekstern praksis perioden må av faglige årsaker tas sammenhengende over et semester, og kan ikke deles opp i mindre enheter,


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse på ekstern praksis Godkjent – ikke godkjent
Oppgaver og seminarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav: Klinisk praksis på ekstern tannklinikk, oppgaver og seminarer. Fravær fra praksis på inntil 20% kan godkjennes dersom forventet læringsutbytte er oppnådd. Hovedregel er at fravær over 20 % ikke gir grunnlag for vurdering av praksisperioden, og vil normalt føre til endret studieprogresjon.

Kontinuasjonseksamen

I hht. forskrift for studier og eksmen ved UiT:

§ 31.Antall praksisforsøk (1) Det er anledning til å framstille seg til samme praksis to ganger.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-3505
 • Tidligere år og semester for dette emnet