vår 2024
ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert master i odontologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Innhold

Kandidaten skal kunne gjenkjenne og behandle tannhelseproblemer hos barn og unge, herunder traumer, orale problemer på grunn av tannutviklingsforstyrrelser, somatisk sykdom, fysisk og psykisk utviklingsforstyrringer, adferdsproblemer, tannbehandlingsangst og odontofobi.

Kandidaten videre skal kunne gjenkjenne og klassifisere generelle malokklusjoner i sagital, transversal og vertikal dimensjon på pasienter i alle aldre, samt evaluere eventuelt behov for kjeveortopedisk behandling i primære, blandings- og i det permanente tannsett, ved hjelp av foto, gipsmodeller, panoramarøntgen og/eller cephalogram.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • har avanserte kunnskaper om vekst og utvikling av det dentofaciale kompleks
 • kan anvende kunnskap om den postnatale vekst av det kraniofaciale kompleks, og kjenne til og forstå reguleringen av kranofacial vekst og samspillet mellom okklusjon og vekst
 • har avanserte kunnskaper om utvikling av okklusjon og tidspunkt for normal erupsjon av tennene
 • har avansert kunnskap om klassifisering av okklusjon og hovedtrekk av etiologien til malokklusjoner
 • har avanserte kunnskaper om prinsipper bak tidspunkt for start/timing av kjeveortopedisk behandling og være i stand til å bruke denne kunnskapen i klinikken.
 • har inngående kunnskap om aktuelle behandlingsteknikker med dets muligheter og begrensninger
 • kjenner til pedodontiske problem og vanlige behandlingsprinsipper
 • har avansert kunnskap om pedodontiske problemer og vanlige behandlingsprinsipper
 • har avansert kunnskap om diagnostikk og behandling av dentale traumer
 • har avansert kunnskap om å møte (og ta hånd om) barn og unge på en god psykologisk måte
 • har inngående kunnskap om våken sedasjon av barn og unge

FERDIGHETER:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til betydningen av ugunstig vekst av kjevene på utviklingen av malokklusjoner
 • kan analysere en malokklusjon ved alle stadier av dental utvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger for å skille mellom malokklusjoner som bør henvises til kjeveortoped fra de som kan behandles med enkel apparatur
 • kan analysere og forholde seg kritiske til
  • behandlingsplanlegging og behandling for barnepasienter
  • å ta hånd om barn og unge på en god psykologisk måte
  • akuttbehandling og oppfølging av dentale traumer

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å oppdage barn med avvik fra normalt vekstmønster av kjevene og henvise dem for konsultasjon
 • kan analysere relevante fag-etiske problemstillinger for å gjøre tidlig/interseptiv kjeveortopedisk behandling (forebygging av malokklusjon) på pasienter i vekst med enkel apparatur i samarbeid med kjeveortoped
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre klinisk odontologiske undersøkelser, utarbeide både forebyggende og operasjonelle behandlingsforslag og utføre behandling for unge pasienter.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvinger. I klinikken arbeider studenten under kontinuerlig evaluering og i tett samarbeid med klinisk veileder.

Under enkelte prekliniske- og kliniske kurs er det et krav at studenter både øver på medstudenter, men også mottar behandling selv fra medstudent.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Klinisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Seminarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er arbeidskrav i emnet i form av obligatorisk klinisk kurs, seminar, demonstrasjoner og klinisk praksis på universitetsklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se Rapportbok - for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse. I tillegg må et minimums kvalitetsnivå for klinisk arbeid være oppnådd. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på obligatorisk undervisning for å få fremme seg til eksamen.

Dersom kandidaten ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt, må kandidaten ta studieåret om igjen. Ikke godkjent klinisk praksis kan ikke ankes.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-3324
 • Tidligere år og semester for dette emnet