vår 2024
ODO-3306 Klinisk odontologi II b - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-3304 Klinisk odontologi II 15 stp

Innhold

Veiledet praktisk/ klinisk trening på Universitetstannklinikken, forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. Kandidaten skal bli kjent med og kunne utføre kliniske prosedyrer innen følgende kliniske emneområder i odontologi:

 • Periodonti
 • Kariologi
 • Endodonti

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagkunnskap og ulike informasjonskilder innen fagområdene kariologi, endodonti og periodonti
 • kan analysere eksisterende teorier og fortolkninger av etiologi, patogenese og diagnostikk innen fagområdene kariologi, endodonti og periodonti
 • har avansert kunnskap om behandlingsprinsipper i kariologi, endodonti og periodonti, inkludert helsefremmende og non-operative behandlinger, og kan diskutere indikasjoner og kontraindikasjoner for ulike behandlingsalternativer

FERDIGHETER:

Studenten

 • kan analysere teorier og metoder relatert til møte med pasient i odontologisk arbeid, og anvende dette i sitt kliniske arbeid.
 • kan samarbeide konstruktivt med tannhelseteamet
 • kan anvende kunnskap om oral diagnostikk og bruk av ulike diagnostiske rutiner i undersøkelse av pasienter
 • kan bruke relevante metoder for risikovurdering, behandlingsplanlegging, behandling og oppfølging av pasienter innen fagfeltene kariologi, endodonti og periodonti
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

 • kan formidle en etisk akseptabel holdning i pasientbehandlingen; til klinikkhygiene, medarbeidere og hjelpepersonell
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltene kariologi, endodonti og periodonti, både med spesialister og med allmennheten
 • kan selvstendig gjennomføre klinisk odontologiske undersøkelser, utarbeide både non-operative og operasjonelle behandlingsforslag og utføre kariologisk, endodontisk og periodontal behandling for voksne pasienter
 • kan bidra i nytenking og innovasjonsprosesser innen fagområdene kariologi, endodonti og periodonti, og også ha evnen til å kritisk vurdere innovasjoner innen disse fagfeltene

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig skandinaviske språk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Praktisk klinisk undervisning er støttet av forelesninger, seminarer, PBL-undervisning og kliniske demonstrasjoner. Praktisk klinisk undervisning foregår kontinuerlig gjennom 8., 9. og 10. semester på Universitetstannklinikken.

Under enkelte prekliniske- og kliniske kurs er det et krav at studenter både øver på medstudenter, men også mottar behandling selv fra medstudent.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Klinisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Endodonti Godkjent – ikke godkjent
Periodonti Godkjent – ikke godkjent
Kariologi Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk tilstedeværelse på praktisk klinisk trening, seminar og demonstrasjoner. Det er krav om 80% deltakelse på all obligatorisk undervisning. Den kliniske delen av studiet evalueres løpende. I tillegg må arbeidskravene overholde et minimums kvalitetsnivå. Det vises til Rapportbok for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse.

Arbeidskravene består av seminarer, demonstrasjoner og oppgaver innenfor de tre ulike fagområdene endodonti, periodonti og kariologi.

Den praktisk kliniske delen av kurset og arbeidskravene fra mappen må være godkjente for å kunne gå opp til skriftlig avsluttende eksamen. Studenten vil bli vurdert med hensyn til faglig klinisk progresjon midtveis i hvert semester (i 8., 9. og 10. semester). Dersom studenten ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for meddelt advarsel etter midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Et stryk i praktisk klinisk praksis kan ikke ankes.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-3306
 • Tidligere år og semester for dette emnet