vår 2024
ODO-3305 Klinisk odontologi II a - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på masterprogrammet odontologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-3304 Klinisk odontologi II 15 stp

Innhold

Praktisk klinisk undervisning under veiledning på Universitetstannklinikken i kombinasjon med forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. ODO-3305 Klinisk odontologi II a er sentrert om omsorg av eldre pasienter, samt av pasienter med problem forårsaket av annen sykdom enn karies og periodontitt, eller pasienter som har smerte eller redusert bittfunksjon.

Hva lærer du

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har avansert kunnskap om den friske munn, kjeve, tenner og omliggende vev innen alle aldersgrupper
 • har avansert kunnskap om utredning, diagnostikk, utvikling og forekomst av skader, anomalier og sykdomstilstander i munn, kjeve, tenner og omliggende vev
 • har avansert kunnskap om hvordan generelle sykdommer og deres behandling kan innvirke på oral helse
 • har avansert kunnskap om forebygging og ulike behandlinger og deres prognoser i relasjon til anomalier, skader og sykdommer i munn, kjeve, tenner og omliggende vev

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til informasjon relatert til pasientens sykehistorie og aktuelle tilstand
 • kan gjennomføre relevante og grundige intra- og ekstraorale undersøkelser av munn, kjever, tenner og omgivende vev
 • kan bruke kunnskap og relevante metoder til å stille korrekt diagnose og utarbeide en individuelt tilpasset behandlings- og oppfølgingsplan basert på all relevant informasjon som pasientens ønsker, sykehistorie, klinisk undersøkelse og relevante supplerende undersøkelser
 • kan identifisere behovet for om og når pasienten bør henvises videre til odontologisk spesialist, primær-/ spesialisthelsetjenesten, eller andre
 • kan bruke sin kunnskap til å motivere pasienter til å ivareta god helse over tid
 • kan planlegge og gjennomføre en behandlingsplan for å gjenopprette generell helse i samarbeid med pasienten, pårørende og annet helsepersonell

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan anvende relevant kunnskap for å etablere tverrfaglig omsorg av pasienter med kroniske sykdommer, funksjonshemming og for pasienter som er spesielt pleietrengende
 • kan kommunisere, veilede og samhandle med brukere, pasienter, pårørende
 • kan kommunisere funn og diagnoser, forebyggende tiltak, behandlingsalternativ, prognoser og oppfølgingsplan til pasienten eller pårørende og innhente samtykke til behandling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere til slik samhandling

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk.

Undervisning

Praktisk klinisk undervisning støttet av forelesninger, seminarer, PBL-undervisning og kliniske demonstrasjoner. Praktisk klinisk undervisning foregår kontinuerlig gjennom 8., 9. og 10. semester på Universitetstannklinikken.

Under enkelte prekliniske- og kliniske kurs er det et krav at studenter både øver på medstudenter, men også mottar behandling selv fra medstudent.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Klinisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Protetikk Godkjent – ikke godkjent
Gerodontologi Godkjent – ikke godkjent
Oral kirurgi/ oral medisin Godkjent – ikke godkjent
Profkom Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk tilstedeværelse på praktisk klinisk undervisning, seminar og demonstrasjoner. Det er krav om 80% deltakelse på all obligatorisk undervisning. Den kliniske delen av studiet evalueres løpende. I tillegg må arbeidskravene overholde et minimums kvalitetsnivå. Det vises til Rapportbok for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse.

Arbeidskravene består av seminarer, demonstrasjoner og oppgaver innenfor de tre ulike fagområdene protetikk, gerodontologi og oral kirurgi/ oral medisin, samt Profkom.

Den praktisk kliniske undervisningen og arbeidskravene må være godkjente for å kunne gå opp til skriftlig avsluttende eksamen. Studenten vil bli vurdert med hensyn til faglig klinisk progresjon midtveis i hvert semester (i 8., 9. og 10. semester). Dersom studenten ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for meddelt advarsel etter midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må studenten gå gjennom studieåret på nytt. Et stryk i klinisk praksis kan ikke ankes


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-3305
 • Tidligere år og semester for dette emnet