vår 2024
ODO-3208 Kjeve- og ansiktsradiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er både teoretisk og praktisk. Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Innhold

Kjeve- og ansiktsradiologi som omfatter røntgenundersøkelse og tolkning av røntgenologiske funn av tenner og kjever.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • Kan formidle kunnskap om alle typer intraorale røntgenologiske undersøkelser, samt panoramaundersøkelser
 • Kan formidle kunnskap om røntgenstrålingens egenskap; fysikalske egenskaper og biologiske konsekvenser etter røntgenstråling
 • Kan reflektere over gjeldende strålevernforskrifter, hvordan man oppnår maksimal beskyttelse og de faktorer som påvirker røntgenbildets tekniske kvalitet, særlig mht. stråledose-reduserende konsekvenser
 • Kan reflektere over det vitenskapelige grunnlaget for bruk av ulike digitale system og mørkeroms arbeid
 • Kan formidle kunnskap om normalanatomi slik den fremkommer på et røntgenbilde: avvik fra normalanatomi, diagnostiske tegn, traumer, cystiske forandringer, benigne og maligne tumores, og andre sykdommer i tenner og tannkjever
 • Kan formidle kunnskap om vanligste patologiske tegn til cystiske forandringer, benigne og maligne svulster, og enkelte sykdommer i tenner og tannkjever
 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i avanserte radiologiske teknikker av kjever, nesens bihuler, spyttkjertler og ansikt

FERDIGHETER:

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til et kvalitetssikringsprogram for radiologisk virksomhet
 • Kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter om røntgenologiske diagnoser til tannrelaterte sykdommer, traumer, cystiske forandringer, mest vanlige benigne og maligne svulster, samt andre sykdommer i kjever, nesens bihuler, spyttkjertler og ansikt
 • Kan bruke relevante metoder for å utforme en røntgenrapport og røntgenhenvisning
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til røntgenteknikkens muligheter og begrensninger, vite når ens kunnskap ikke er tilstrekkelig og kunne utforme en henvisning til spesialist

GENERELL KOMPETANSE:

 • Kan analysere og vurdere kritisk om strålevernforskrifter, hvordan man oppnår maksimal beskyttelse og de faktorer som påvirker røntgenbildets tekniske kvalitet, særlig mht. stråledose-reduserende konsekvenser
 • Kan kommunisere om sine kunnskaper og ferdigheter om røntgenologiske diagnoser til tannrelaterte sykdommer, traumer, cystiske forandringer, mest vanlige beninge, malinge tumores, og andre sykdommer i kjever og ansikt, både med spesialister og til allmennheten

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesinger, seminarier, laboratorieøvelser (røntgen program og på fantom hode), interaktiv læring/selvstudium og klinisk arbeid. I klinikken arbeider kandidaten under kontinuerlig evaluering og i tett samarbeid med klinisk veileder.

Under enkelte prekliniske- og kliniske kurs er det et krav at studenter både øver på medstudenter, men også mottar behandling selv fra medstudent.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Klinisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Seminarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske seminar, oppgave på laboratorium, demonstrasjoner, tolkning av røntgen bilder og pasientbehandling på Universitetstannklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se RAPPORTBOK for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse. I tillegg må et minimums kvalitetsnivå for klinisk arbeid være oppnådd. Det er et krav om minimum 80 % studie-deltakelse på seminar og klinikk for å få fremme seg til eksamen. Klinisk arbeid bedømmes til bestått/ ikke bestått

Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for tett oppfølging og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et klinisk fag kan ikke påklages i hht Retningslinjer og utfyllende betemmelser for master i odontologi.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ODO-3208
 • Tidligere år og semester for dette emnet