høst 2024
ODO-3005 Ekstern praksis del 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på intergrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2503 Oral økologi, ODO-2504 Samfunnsodontologi, ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi, ODO-2513 Propedevtikk, ODO-2514 Dentale biomaterialereller ODO-2515 Propedevtikk, ODO-2516 Dentale biomaterialer

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-3005 Ekstern praksis del 1 30 stp

Innhold

Ekstern praksis perioden på 7.semester strekker seg fra semesterstart i august til semesterslutt i desember, ca. 4 mnd. Eksterne praksis er en sentral del i utdanningen av tannleger, og studentene får en stor del av sin kliniske praksis ved eksterne tannklinikker. I ekstern praksis vil studentene tilegne seg innsikt og kompetanse om alle aspekter av tannlegeyrket. Hovedfokuset vil være på forebyggende tiltak basert på vitenskapelige bevis, gi passende behandling og sikre at alle samfunnsgrupper/individer har lik tilgang til god tannhelse. Det er viktig å ha et holistisk (helhetlig) syn på pasienten. Studentene skal være i stand til å identifisere pasientens unike behov, planlegge og utføre klinisk behandling med solid faglig kunnskap.

Emnet vurderes med fortløpende individuell evaluering sammen med veileder på den eksterne tannklinikken. Det er arbeidskrav i emnet i form av obligatoriske oppgaver. Disse gis av Instituttet, og kan variere noe fra år til år. Hovedvekten legges på forebyggende behandling, og enklere form for tannbehandling.

UiT har avtale med Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) om praksis plasser, hovedsakelig i Nord-Norge. Studentene må påregne å reise bort fra studiestedet i ekstern praksisperiodene.

Praksis plasser i Tromsø er forbeholdt studenter med behov for tilrettelegging/særplass i ekstern praksis.

Det er også mulighet for å gjennomføre ekstern praksis i et skandinavisk land/i utlandet via en Erasmus-utvekslingsavtale gjennom hele semesteret.

Instituttet fordeler tilgjengelige praksisplasser ut fra nærmere angitte kriterier. Viser til Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefaks) gjeldende retningslinjer for tildeling av praksisplass grunnet tilrettelegging og særplass i praksis, samt retningslinjer for dekning av utgifter ved praksisutplassering.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • har bred kunnskap om den friske munnen, kjevene, tenner og omliggende vev for alle aldersgrupper
 • har bred kunnskap om hvordan oral helse kan innvirke på generell helse
 • har bred kunnskap om kosthold og betydning for tannhelse og munn- og tannhelsens betydning for kosthold
 • har bred kunnskap om grunnleggende oral klinisk og røntgenologisk diagnostikk
 • har bred kunnskap for prinsippene for forebyggende behandling
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i orale diagnoser og behandlingsbehov for enkle orale sykdomstilstander/utviklingsforstyrrelser, samt beskrive vanlige behandlingsprinsipper for skolebarn, voksne og eldre
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at alle grupper i samfunnet sikres likeverdige tjenester
 • har kunnskap om helse- og velferdstjenester, lover, regelverk, veiledere og retningslinjer som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har kunnskap til prinsipper for ledelse og organisering av et tannhelseteam

FERDIGHETER:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til taushetsplikt og respektfull pasientkommunikasjon
 • kan bruke kunnskap om pasienters rettigheter og er en yrkesutøver som ivaretar disse
 • kan bruke relevante metoder for forebyggende tiltak på individnivå
 • kan gjennomføre relevante og grundige intra- og ekstraorale undersøkelser av munn, kjever, tenner og omliggende vev
 • kan bruke relevante metoder for å stille korrekt diagnose og utarbeide en individuelt tilpasset behandlings- og oppfølgingsplan basert på all relevant informasjon som pasientens ønsker, sykehistorie, klinisk undersøkelse og relevante supplerende undersøkelser
 • kan bruke relevante metoder og materialer innen evidensbasert teknisk/operativ odontologisk behandling
 • kan beherske relevant akuttmedisinsk behandling, inkludert hjerte- og lungeredning
 • kan bruke eksisterende teorier og tolkninger om hygiene og journalføring i praksis
 • kan reflektere over egen praksis og være bevisst egen kompetanse både som resultat av egenvurdering og tilbakemeldinger fra kolleger og andre

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan anvende faglig kunnskap i møte med pasienter og pårørende, slik at disse møtes med profesjonalitet, empati og respekt uavhengig av sosial status, bakgrunn, språk, legning, holdninger eller helsetilstand
 • kan kommunisere presist og effektivt både muntlig og skriftlig med pasienter, pårørende, tannhelsepersonell, andre helseaktører, det offentlige og publikum generelt
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen forebyggende behandling og utadrettet virksomhet
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å utøve pasientsentrert omsorg ved å tydelig ivareta pasientens interesser
 • kan analysere relevante etiske problemstillinger i daglig klinisk virke
 • kan anvende kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, veiledere og retningslinjer relevant for sin yrkesutøvelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Klinisk arbeid under veiledning fra ekstern veileder, demonstrasjoner, utadrettet virksomhet, nettbaserte forelesninger og seminarer, selvstudier, samt oppfølgingsseminarier etter endt ekstern praksis periode.

Under utplasseringen skal det foregå en gjennomgang av både de generelle og emnespesifikke mål. Hovedvekten legges på forebyggende behandling og enklere form for tannbehandling. Studentene skal sammen med klinisk veileder delta i utredning av kompliserte pasienter og lage en behandlingsplan for disse. Studentene skal samarbeide med de andre yrkesgruppene på tannklinikken. Videre skal studentene i løpet av ekstern praksis skrive en oppgave om et samfunns odontologisk tema.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk deltagelse på ekstern raksis Godkjent – ikke godkjent
Oppgaver og seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav: Pasientbehandling på ekstern klinikk. For detaljert oversikt, se RAPPORTBOK/M-ODO. Studenten vil bli vurdert mht. faglig klinisk progresjon midt i semesteret. Arbeidskrav presenteres for veiledere i praksisfeltet ved årlige seminarer, samt ved fortløpende kontakt mellom praksisveileder og IKO. Praksisveileder godkjenner arbeidskravene.

Etter ekstern praksis perioden arrangeres det to obligatoriske seminarer i begynnelsen av 8. semester, hvor oppnådde læringsmål for utplasseringen diskuteres, og gjennomførte oppgaver presenteres i plenum.

Det er et krav om minimum 85 % studiedeltakelse for å få fremme seg til eksamen. Fravær fra praksis på inntil 15% kan godkjennes dersom forventet læringsutbytte er oppnådd. Hovedregel er at fravær over 15 % ikke gir grunnlag for vurdering av praksisperioden, og vil normalt føre til endret studieprogresjon.

Praksisperioden bedømmes til bestått/ ikke bestått. Dersom det i løpet av praksisperioden viser seg at studenten står i fare for ikke å bestå emnet ekstern praksis, så skal Instituttet varsle studenten om dette i hht. Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32.Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis. Ved Ikke bestått ekstern praksis, har studenten et forsøk til på å ta emnet ekstern praksis. Man kan altså bare ha til sammen 2 forsøk på å bestå et praksis emne. Dette i hht. Forskrift for studier og eksamen ved UiT. §31. Antall praksisforsøk.

Dersom en student ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel ved midtsemester evalueringen, oppfølgingssamtale og eventuelle støttetiltak), må studenten ta studieåret om igjen.

Både ekstern veileder og student leverer skriftlig evaluering av praksisoppholdet.


Kontinuasjonseksamen

I hht. forskrift for studier og eksmen ved UiT:

§ 31.Antall praksisforsøk (1) Det er anledning til å framstille seg til samme praksis to ganger.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ODO-3005
 • Tidligere år og semester for dette emnet