vår 2024
ODO-2550 Klinisk odontologi del I - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi 20 stp

Innhold

Forelesninger, seminarer, praktisk trening med modeller, praktisk med hverandre og klinisk undervisning under veiledning ved universitetstannklinikken. Emnet inneholder alle kliniske fag:

 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Periodonti
 • Kariologi
 • Endodonti
 • Protetikk m/bittfunksjon
 • Gerodontologi
 • Radiologi
 • Smittevern

PROFKOM - Profesjonell kompetanse


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • har avansert kunnskap om grunnleggende generell oral diagnostikk i det kliniske arbeidet og kunne bruke ulike diagnostiske rutiner
 • har avansert kunnskap om karies sykdom og behandlingsprinsippene for karies,
 • har avansert kunnskap om basale periodontale problem og relaterte behandlingsprinsipp
 • har avansert kunnskap om bittfunksjonelle undersøkelsesmetoder og kriterier for diagnostikk
 • kan analysere enkle protetiske problem og vanlige behandlingsprinsipp
 • kan analysere enkelte oral-kirurgiske tilstander
 • kan analysere enkelte oral-medisinske tilstander
 • har avansert kunnskap om vanlige basale endodontiske problem og vanlige behandlingsprinsipper for vital pulpa
 • har avansert kunnskap om tannhelseproblem hos eldre
 • har avansert kunnskap om tannrøntgenteknikk, og geometri
 • kan analysere normal tannanatomi, normal variasjon av tannanatomi ut fra enkelte patologi på tannrøntgenbilder (apikalt, bitewing og okklusal røntgenbilde)
 • har avansert kunnskap om grunnleggende psykologi og atferdsfag knyttet til profesjonsutøvelse
 • har avansert kunnskap om relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå, respektere og samhandle med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere

FERDIGHETER:

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og respektfull pasientkommunikasjon
 • kan anvende sine kunnskaper om kommunikasjon slik at man møter brukere/pasienter med anerkjennelse og respekt
 • kan analysere og forholde seg kritisk til informasjon relatert til pasientens sykehistorie og aktuelle tilstand
 • kan gjennomføre en vanlig odontologisk undersøkelse (klinisk og røntgenologisk undersøkelse) og stille enkle diagnoser
 • kan beskrive basale klinisk arbeid og røntgenologiske beskrivelse i pasientjournal
 • kan gjennomføre en vanlig klinisk behandling (fagspesifikk og tverrfaglig) med godt basalt smittevern rutiner
 • kan utføre enkel fyllingsterapi, periodontal behandling (hygiene, og scaling), protetikk og endodontisk behandling
 • kan anvende vanlig klinikkutstyr og klinikkhygiene
 • kan anvende faglig kunnskap (fagspesifikk og tverrfaglig) om forebyggende tiltak på individnivå
 • kan tilpasse og gjennomføre enkle odontologiske behandlingsplaner på skjøre eldre pasienter
 • kan kommunisere og samarbeide med andre tannleger, spesialister og tannpleier

GENERELL KOMPETANSE:

 • har grunnleggende innsikt i etisk akseptable holdninger til generell pasientbehandling for voksne og eldre, til medarbeidere og til hjelpepersonell
 • kan analysere og kritisk vurdere behandlingstiltak for voksne og eldre og gjøre prognosebedømminger i henhold til oppnådd kunnskapsnivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk norsk og engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, praktisk trening med fantom modeller, studenter arbeider sammen med hverandre eller selvstendig under tett veiledning og klinisk trening på universitetstannklinikken (UTK).

Under enkelte prekliniske- og kliniske kurs er det et krav at studenter både øver på medstudenter, men også mottar behandling selv fra medstudent.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Klinisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Kliniske kurs Godkjent – ikke godkjent
Seminarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse i obligatorisk undervisning (seminarer, praktisk trening, klinisk kurser og klinisk trening) for å få fremme seg til OSCE eksamen.

Det er et arbeidskrav at alle prekliniske- og kliniske kurser er godkjent før studenter får arbeide med pasienter.

Den kliniske delen av studiet evalueres løpende. Dersom kandidaten ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel ved midtsemester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et klinisk fag kan ikke påklages, dette i hht Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for Master i odontologi.

Arbeidskravene må være godkjente for å kunne fortsette med pasientbehandling og ta avsluttende OSCE eksamen.


Mer info om praktisk eksamen

Eksamensformen er stasjonseksamen (OSCE, Objective structured clinical examination),- som dekker klinisk ferdigheter og kliniske fag.

Kandidatene må bestå alle OSCE-stasjonene for å bestå eksamen. Ved ikke bestått eksamen i første forsøk, har kandidatene mulighet å ta andre forsøk i de stasjoner som de ikke besto i første forsøk. Dette er ikke en ordinær kontinuasjonseksamen i hht Forskrift for studier og eksamen ved UiT, men et nytt eksamensforsøk innenfor den ordinære eksamen. OSCE eksamen er en praktisk eksamen, og kan ikke påklages.

Dersom ordinær/ utsatt eksamen vurderes til ikke bestått, må emnet tas på nytt. Det resulterer videre i nedsatt studieprogresjon for studenten.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: ODO-2550
 • Tidligere år og semester for dette emnet