vår 2024
ODO-2520 Samfunnsodontologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2504 Samfunnsodontologi 10 stp

Innhold

Emnet gir kandidaten kunnskap og refleksjon omkring faktorer og strukturer i samfunnet som påvirker tannhelsen til folk, hvilke muligheter folk har, og hvilke valg folk tar. Samfunnsodontologi handler om hvordan forebygge sykdom, fremme helse og øke livskvalitet gjennom organiserte tiltak i samfunnet.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

- har bred kunnskap om orale sykdommers forekomst i befolkningen og utvikling over tid og hvordan befolkningsendringer påvirker sykdomsbildet

- har kunnskap om oral helse og sykdomsbyrde, og dens fordeling globalt

- har bred kunnskap om formål, organisering, oppgaver, ressurser og funksjoner i tannhelsetjenesten

- har kunnskap om hvordan helsetjenester i Norge er organisert

- har kunnskap om offentlig finansiering av både privat- og offentlig tannhelsetjeneste

- kjenner til tannhelsetjenestens organisering, funksjon og økonomi i sammenlignbare land

- har bred kunnskap om helse- og velferdstjenester, lover, regelverk, veiledere og retningslinjer som er relevant for yrkesutøvelsen

- har bred kunnskap om gjeldende helse- og sosialpolitikk

- har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet

- kjenner til hvilke særskilte utfordringer som kan gjelde for grupper i befolkningen med kort botid i Norge

- har kunnskap om begrepet helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg

- har kunnskap om utadrettede tiltak for å fremme oral helse i befolkningen og hvordan tiltak planlegges og evalueres

- har bred kunnskap om sammenhengen mellom generelle sykdommer, livsstilsykdommer, utdanning, arbeid, levekår og oral helse

- har kunnskap om viktige satsingsområder og pågående endringer på systemnivå som påvirker tannhelsen og tannhelsetilbudet til befolkningen

FERDIGHETER:

-kan anvende kunnskap om relevant lovverk, veiledere og nasjonale råd og retningslinjer for tannhelsetjenesten

- kan anvende relevante metoder for å planlegge folkehelsetiltak overfor grupper i samfunnet for å bidra til bedre oral helse

- kan reflektere over betydningen av å evaluere folkehelsetiltak, av å arbeide med kostnadseffektive og evidensbaserte metoder

- kan reflektere over årsaker til forskjell i tannhelse mellom ulike befolkningsgrupper og innsikt i pågående endringer

- kan reflektere over forskjellen mellom befolkningsrettede og individuelt rettede tiltak

GENERELL KOMPETANSE:

- kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan være relevante for tannhelsetjenesten

- kan anvende kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, veiledere og retningslinjer relevant for yrkesutøvelsen

- kan finne, tolke og henvise til relevant faglitteratur og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk norsk og engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering og muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Seminarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav: muntlige fremlegg og innlevering av tilhørende PowerPoint. Seminarer. Arbeidskravene må være bestått for å ta eksamen.

Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på obligatoriske aktiviteter for å få fremme seg til eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ODO-2520
  • Tidligere år og semester for dette emnet