høst 2024
ODO-2518 Oral økologi - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2008 Biomedisin 1 og viten, ODO-2009 Biomedisin 2, ODO-2010 Oral anatomi og fysiologieller ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2503 Oral økologi 5 stp

Innhold

Balansen mellom helse (oral/general) og sykdom påvirkes i et dynamisk samspill mellom mange faktorer. Fagemnet innbefatter oral mikrobiologi og immunologi, oral mikrobiom i helse og sykdom, oral patolog, infeksjonsforebygging inkludert smittevern og sterilisering, desinfeksjon og rengjøring i et klinisk arbeidsmiljø. Fagemner gi også inngående kunnskap om bruk av molekylær data til persontilpasset medisin innen odontologi.

Emnet evalueres med en skriftlig skoleeksamen (3 t) med bokstavkarakterer A-F (hvor F er styk), i slutten av 5. semester. Ved vurdering til stryk, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen, gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen. Dersom utsatt/kontinuasjons- eksamen ikke får bestått, må emnet tas på nytt.


Hva lærer du

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om orale mikrobiom og biofilm relatert sykdommer i munnen
 • Har inngående kunnskap om sammensetning mellom oral vev struktur og komposisjon i oral mikrobiom i helse og sykdom
 • Har inngående kunnskap om lover, regelverk, veiledere og retningslinje som berører infeksjonsforebygging, smittevern, sterilisering, desinfeksjon og rengjøring i et klinisk arbeidsmiljø
 • Har inngående kunnskap om applikasjon av oral mikrobiom i persontilpasset medisin
 • Har kunnskap om forskjellen på reaktive, neoplastiske og medfødte forandringer
 • Har kunnskap om sammenheng mellom utseende og årsak til en slimhinneforandring
 • Har inngående kunnskap om terminologi for å beskrive slimhinne/kjeveforandringer
 • Har kunnskap om indikasjoner og evt. kontraindikasjoner for å ta biopsi
 • Har kunnskap om ulike biopsityper og forklare overfladisk hvordan de utføres.
 • Har kunnskap om prinsipper for risikovurdering og risikohåndtering, lover og forordninger i forbindelse med risiko for eksponering for toksiske stoffer i arbeidslivet
 • Kan anvende sin faglige kunnskap innen oral økologi

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan gjennomføre spyttprøve eller annet prøve på klinikk og sende det videre for analyse
 • Kan anvende faglig kunnskap til å bruke relevant diagnostikk eller molekylær analyse i det norsk helsetjenestene for pasient omsorg
 • Kan bruke faglig kunnskap forsvarlig innen desinfeksjon, sterilisasjon, rengjøring i et klinisk arbeidsmiljø og utføre nødvendige dokumentasjon for å ha gode rutiner i arbeidsplasser
 • Kan bruke relevante rutiner for stikkskade etter gjeldende regelverk og bruke kunnskap for å forbygge utvikling av smitte
 • Kan analysere og kritisk vurdere vitenskapelig litteratur knyttet til emnet oral økologi

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Kan analysere, identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin yrkesutøvelse med hensyn til mikrobiologisk og oral vev behandling og analyse
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utøve pasientsentrert omsorg ved å tydelig ivareta pasientens interesser ved bruk av relevante diagnostikk metoder
 • Kan kommunisere effektivt både muntlig og skriftlig med pasienter, pårørende, tannhelsepersonell, andre helseaktører, det offentlige og publikum generelt om det forskjellige tema i oral økologi emne

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger (innspilte/digitalt/tradisjonelle), lab arbeid, gruppearbeid, klinisk demonstrasjoner og seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.12.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
Labarbeid og kliniske demonstrasjoner (OBLIG 2) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav: Seminar presentasjon, lab arbeid og deltakelse på klinisk demonstrasjoner. Det er et krav om minimum 80% deltakelse på alle obligatoriske aktiviteter, samt at alle arbeidskrav må være godkjent, for å få fremme seg til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ODO-2518
 • Tidligere år og semester for dette emnet