høst 2024
ODO-2516 Dentale biomaterialer - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2008 Biomedisin 1 og viten, ODO-2009 Biomedisin 2, ODO-2010 Oral anatomi og fysiologieller ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2514 Dentale biomaterialer 10 stp

Innhold

Biomaterialer er emnet som omhandler materialer som brukes i en odontologisk sammenheng for å gjenopprette funksjon, estetikk og/eller forebygge skader. Emnet skal gi detaljerte kunnskaper om de vanligst brukte dentale biomaterialer inkludert kjemisk sammensetning og bruksegenskaper, samt medisinsk utstyr som brukes i tilknytning til dentale materialer. Emnet skal også gi detaljerte kunnskaper om forsvarlig håndtering av biomaterialer, samt vekselvirkning mellom biomaterialer og biologi.

Emnet evalueres med en skriftlig skoleeksamen (5 t) med bokstavkarakterer A-F (hvor F er styk), i 6. semester. Ved vurdering til stryk, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen,gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen. Dersom utsatt/kontinuasjons- eksamen ikke får bestått, må emnet tas på nytt.


Hva lærer du

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om fysikalske egenskaper, terminologi og aktuelle klassifiseringer som er relevant for forståelsen av dentale biomaterialer/medisinsk utstyr
 • Har inngående kunnskap om sammensetning, reaksjonsmåter, og kliniske egenskaper til materialer (og medisinsk utstyr) som brukes i dentale sammenhenger
 • Har inngående kunnskap for regulatoriske/lovmessige forhold som berører valg og bruk av biomaterialer og relevant medisinsk utstyr

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan utøve faglig forsvarlig seleksjon og bruk av dentale materialer (og medisinsk utstyr), samt gjenkjenne og forebygge uønska hendelser/bivirkninger ved bruk. Videre kan kandidaten rapportere bivirkninger og uønskede hendelser etter gjeldende regelverk.
 • Kan analysere og kritisk vurdere vitenskapelig litteratur knyttet til emnet biomaterialer

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin yrkesutøvelse med hensyn til materialvalg og bruk av medisinsk utstyr
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å utøve pasientsentrert omsorg ved å tydelig ivareta pasientens interesser ved valg og bruk av dentale biomaterialer og relevant medisinsk utstyr
 • Kan kommunisere presist og effektivt både muntlig og skriftlig med pasienter, pårørende, tannhelsepersonell, andre helseaktører, det offentlige og publikum generelt om emnet dentale biomaterialer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men det gis anledning til å gi undervisning på engelsk.

Eksamensspråk: Norsk


Undervisning

Forelesninger (innspilte/tradisjonelle) og seminarer.

Det vil bli arrangert en midtsemester-evaluering sammen med emnet ODO-2515 Propedevtikk, for å fange opp eventuelle problemer og informere om progresjonen i det praktiske arbeidet. Dette emne må ses i sammenheng med at den praktiske delen som ligger i ODO-2515. Emnet ODO-2516 er viktig for å bestå den praktisk kliniske delen og arbeidskravene i emnet ODO-2515 Propedevtikk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er et krav om minimum 80% studiedeltakelse på seminar, og innleveringsoppgaver må være godkjent for å få fremme seg til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons-/utsatt eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ODO-2516
 • Tidligere år og semester for dette emnet