høst 2024
ODO-2515 Propedevtikk - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er i stor grad praktisk rettet mot preklinisk praksis og ferdighetstrening på Simuleringsklinikken. I tillegg er det noe teoriundervisning.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2008 Biomedisin 1 og viten, ODO-2009 Biomedisin 2, ODO-2010 Oral anatomi og fysiologieller ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2513 Propedevtikk 10 stp

Innhold

Det blir undervist i grunnleggende og praktiske ferdigheter innenfor:

 • Propedevtisk kariologi
 • Propedevtisk periodonti
 • Propedevtisk protetikk
 • Propedevtisk endodonti

Gjennom forelesninger, obligatoriske seminar/demonstrasjons-undervisning og omfattende obligatorisk praktisk øvelse, skal kurset presentere og gjøre studentene kjent med de vesentlige komponentene og prosedyrene som benyttes i vanlig klinisk arbeid. Hensikten er å lære studenten biologiske behandlingsprinsipper ved reparativ fyllingsterapi og grunnleggende preparasjons- og behandlingsprinsipper for kroneprotetikk, samt gi studenten en innføring i endodonti og periodontologi.

Studenten trenes i praktisk ferdighet gjennom øvinger på fantommodell under simulerte kliniske forhold og trenes i å kunne reflektere rundt og vurdere eget arbeid.

Etter gjennomgått kurs skal studenten ha oppnådd de manuelle ferdigheter, journal skriving og modenhet som kreves for å kunne arbeide på pasient under veiledning.


Anbefalte forkunnskaper

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Hva lærer du

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • Har kunnskap om infeksjonskontroll, inkludert smittevern og sterilisering, desinfeksjon og rengjøring i et klinisk arbeidsmiljø
 • Har kunnskap om krav til pasientsikkerhet, innbefattet infeksjonsforebygging, strålevern, personvern og informasjons sikkerhet.
 • Har kunnskap om prinsipper og metoder for framstilling av direkte restaureringer, herunder preparering av kaviteter og teknikker for fyllingslegging
 • Har kunnskap om egenskaper ved aktuelle fyllingsmaterialer til direkte restaureringer
 • Har kunnskap om bruk og vedlikehold av håndinstrumenter og roterende instrumenter for framstilling av direkte restaureringer
 • Har kunnskap om sentrale temaer innen kariologi
 • Har kunnskap om prinsipper for periodontal undersøkelse
 • Har kunnskap om periodontale instrumenter, bruksområde og vedlikehold
 • Har kunnskap om prinsipper og teknikker for ikke-kirurgisk behandling av periodontitt
 • Har kunnskap om sentrale temaer innen periodonti
 • Har kunnskap om prepareringsprinsipper for fullkroner
 • Har kunnskap om ulike instrumenter og materialer som brukes ved framstilling av indirekte restaureringer, og deres bruksområde
 • Har kunnskap om sentrale temaer innen protetikk
 • Har kunnskap om pulpa og periapikale sykdommer (apikal periodontitt)
 • Har kunnskap om klassifisering av og symptomer på endodontiske sykdommer
 • Har kunnskap om endodontiske diagnoser og behandlingsplanlegging
 • Har kunnskap om faktorer som har betydning for om endodontisk behandling blir vellykket eller ikke
 • Har kunnskap om ulike instrumenter, materialer og medikamenter for endodontisk behandling og deres bruksområder

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan anvende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i et klinisk arbeidsmiljø, innbefattet kontroll av kryssinfeksjon, håndtering av materialer og arbeid med strålevern
 • Kan reflektere over indikasjoner for ulike typer direkte restaureringer
 • Kan gjennomføre preparasjon for, og framstille, direkte restaureringer
 • Kan anvende materialer i direkte restaureringer
 • Kan bruke tilstrekkelige manuelle ferdigheter for å kunne starte klinisk arbeid i kariologi under veiledning
 • Kan gjennomføre periodontale registreringer
 • Kan bruke og vedlikeholde periodontale behandlingsinstrumenter
 • Kan bruke tilstrekkelige manuelle ferdigheter for å kunne starte klinisk arbeid i periodonti under veiledning
 • Kan gjennomføre preparasjon for indirekte restaureringer (fullkroner)
 • Kan gjennomføre avtrykk med elastomere materialer og framstille indirekte midlertidige restaureringer
 • Kan bruke tilstrekkelige manuelle ferdigheter for å kunne utføre enkle protetiske behandlinger (singelkroner) på pasient under veiledning
 • Kan gjennomføre endodontiske prosedyrer med akseptabel aseptikk
 • Kan bruke endodontiske instrumenteringsteknikker og velge egnede rotkanalinstrumenter
 • Kan bruke tilstrekkelige manuelle ferdigheter for å utføre enkel endodontisk behandling på vital tann under veiledning

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Kan utveksle synspunkter om og erfaringer med medisinsk utstyr på klinikk/preklinikk, hvordan det brukes og vedlikeholdes
 • Har innsikt over egen praksis og være bevisst egen kompetanse både som resultat av egenvurdering og tilbakemeldinger fra veiledere og andre fagpersoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og ferdighetstrening på modeller.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Klinisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Kompetansetest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Kompetansetester.

Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på seminar og SIMU for å få fremme seg til eksamen. Fravær fra praksis på SIMU og i klinikk på inntil 20% kan godkjennes dersom forventet læringsutbytte er oppnådd. Hovedregel er at fravær over 20% ikke gir grunnlag for vurdering, og vil normalt føre til endret studieprogresjon.


Mer info om mappevurdering

Den praktiske ferdighetstreningen på Simuleringsklinikken evalueres ut fra samlede utførte arbeider (mappeevaluering) og kompetansetest. Obligatoriske arbeider og studentens arbeids- og læringsprosess med disse, inkludert selvevaluering, vil bli vektlagt i bedømmingen av mappen. Mappen vurderes til bestått/ikke-bestått.

Studenten vil bli vurdert med hensyn til faglig progresjon midtveis i emnet. Dersom en student står i fare for å ikke bestå mappen, vil studenten varsles skriftlig, i hht. Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. §32. Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis.

Ved ikke bestått mappe, må emnet tas om igjen. Beståtte obligatoriske arbeidskrav fra første forsøk blir annullert. Emnet kan kun tas en gang på nytt. Dette i hht. Forskrift for studier og eksamener ved UiT Norges Arktiske Universitet §31. Antall praksisforsøk.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-2515
 • Tidligere år og semester for dette emnet