vår 2024
ODO-2010 Oral anatomi og fysiologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2003 Oral anatomi 15 stp
ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi 15 stp

Innhold

Emnet danner grunnlag for odontologisk klinikk og studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om normal struktur, funksjon og utvikling av det kraniofaciale kompleks, med særlig vekt på tyggeorganet, munnhulen samt tennene og deres støttevev. Hovedvekt vil bli lagt på anatomi og oral fysiologi, men også embryologiske, genetiske og radiologiske aspekter vil bli berørt. I emnet inngår også en introduksjon til klinisk odontologi med ferdighetstrening på simuleringsklinikken på Institutt for klinisk odontologi (IKO).

Anbefalte forkunnskaper

ODO-2008 Biomedisin 1 og viten, ODO-2009 Biomedisin 2

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • beskrive dannelse og struktur av tannvevene, dvs. emalje, dentin, cement og pulpa og hvordan de interagerer.
 • beskrive tannens støtte- og opphengningsapparat, dvs. periodontalligament, alveolarben, cement og gingiva; de enkelte komponentenes dannelse og struktur samt hvordan de interagerer og utgjør en funksjonell enhet.
 • beskrive tennenes morfologi samt mekanismer for tannfelling og tannfrembrudd.
 • beskrive munnslimhinnens oppbygning i forskjellige deler av munnhulen.
 • beskrive spyttkjertlenes mikroskopiske struktur, funksjon og regulering.
 • beskrive kraniets og kranieknoklenes anatomi med vekt på relasjon til muskler, nerver og blodkar.
 • beskrive anatomi og funksjon for sentrale muskelgrupper (tygge-, mimiske-, suprahyoidale-, tunge-, gane- og svelgmuskler).
 • beskrive forløp og forsyningsområder for sentrale arterier (a. carotis interna, a. corotis externa, a. lingualis, a. facialis, a. maxillaris, a. temporalis superficialis) samt tilsvarende vener.
 • beskrive lymfesystemet i hode/hals.
 • beskrive forløp og forsyningsområder for sentrale hjernenerver (n. trigeminus, n. facialis, n. glossopharyngeus).

beskrive topografisk og regional anatomi for munnhulenære regioner (regio oralis, regio buccalis, ganen, regio sublingualis, tungen, regio parotideomasseterica).

Ferdigheter:

 • anvende kunnskap for å gjenkjenne de ovenfor beskrevne vev og strukturer på histologiske snitt og/eller modeller og preparater.
 • anvende faglig nomenklatur for å klassifisere tenner på bakgrunn av morfologiske trekk.

Generell kompetanse:

 • formidle hvordan histologisk oppbygning av de orale vevene påvirker funksjon og respons på stimulering.

evaluere hvordan de ulike anatomiske komponentene i det oro-faciale kompleks (bein, muskler, nerver, blod- og lymfekar) forholder seg til hverandre i ulike regioner, og hvordan det regulerer funksjoner som svelging, kjeveåpning og -lukking og tygging.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, tannmorfologi med modelleringsøvelser og borreøvelser, makro, radiologi, histologi, og klinisk hospitering

Praksis: Hospitering på Universitetstannklinikken (UTK)


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.05.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på klinisk hospitering og labøvelser (makroskopisk, tannmorfologi Godkjent – ikke godkjent
Kursprøve (og modelleringsøvelser) i tannmorfologi. Godkjent – ikke godkjent
Laboratoriejournaler fra histologikurs. Godkjent – ikke godkjent
Godkjent stasjonstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav:

For å kunne delta på eksamen i ODO-2010 må arbeidskravene være godkjente. Ved fravær må man enten ha forhåndsgodkjent fraværet av delemneleder eller kunne framvise legeerklæring for å få mulighet til å likevel få godkjent dette arbeidskravet, enten ved ny mulighet til å gjøre øvelsen eller gjennomføre en alternativ aktivitet. Ved akutt sykdom eller andre uforutsette hendelser: Ta kontakt med delemneleder eller studiekonsulent.

Det er fire arbeidskrav i emnet, og alle må være godkjente for at studenter kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene er:

 • Godkjent obligatorisk deltakelse på klinisk hospitering og labøvelser (makroskopisk, tannmorfologi, mikroskopering og radiologi).
 • Bestått kursprøve (og modelleringsøvelser) i tannmorfologi.
 • Godkjent laboratoriejournaler fra histologikurs.
 • Godkjent stasjonstest.

Alt fravær skal, så langt det er mulig, tas igjen. Fravær er separert for hvert enkelt arbeidskrav.

Følgende gjelder alle delene:

 • Fravær opp til 10 % godtas mot at studentene tar det igjen eller skriver en skriftlig oppgave. Dette avtales med kursansvarlig.
 • Fravær mellom 10-20 % godtas, men da må gyldig legeattest vises frem.
 • Fravær på over 20 % kan ikke godkjennes.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-2010
 • Tidligere år og semester for dette emnet