høst 2024
ODO-2008 Biomedisin 1 og viten - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår

Innhold

Emnet består av følgende 4 delemner, og et langsgående emne (ODO PROFKOM):

Delemne 1: Viten (Felles undervisning med 2. års medisinstudenter)

Delemnet omfatter epidemiologi, klinisk epidemiologi, studiedesign, biostatistikk, forebyggende medisin og odontologi, grunnleggende kunnskapshåndtering for studenter i medisin og odontologi og profesjonell kompetanseutvikling.Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger, seminarer, gruppearbeid og casearbeid. Det er to caser, en case om smittsomme sykdommer og en case om livsstil (risikofaktorer) for sykdom, hver på to ukers varighet. Casene inneholder oppgaver knyttet til de fagene som skal læres og læringsutbyttene og vil baseres på kliniske sykehistorier med elementer av samhandling og rollefordeling mellom tannhelsetjenesten og medisinsk helsetjeneste.

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk (Felles undervisning med 2. års medisinstudenter)

Delemnet inneholder utviklingsbiologi, reproduksjonsfysiologi, embryologi og medisinsk genetikk. Disse tema skal gi kunnskaper om celle-celle kommunikasjon i utviklingsbiologien, reproduksjonsfysiologi, den prenatale utviklingen fra befruktning til fødsel og grunnleggende trekk ved misdannelser. Delemnet skal gi grunnlag for forståelse av organutvikling som vil behandles mer detaljert senere i studiet. Det henvises også til læringsutbytte for ODO-1004 delemne 1.5 om gener og celleproliferasjon.Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger og casearbeid. Det skal presenteres 1 case (Leppe-ganespalte) som studentene skal jobbe med i 2. uke av delemnet. Det vil bli understreket aspekter ved de nevnte temaene som er særlig relevante å kjenne til eller ta hensyn til for en tannlege.

Delemne 3: Farmakologi, mikrobiologi, immunologi, hematologi, og infeksjoner (Kun odontologistudenter)

Delemnet gir en introduksjon til generelle prinsipper innen farmakologi med fokus på legemiddelmetabolisme og -ekskresjon, medikamentelle lever- og nyreskader, bivirkninger, interaksjoner og variasjon i legemiddelrespons. Videre introduserer delemnet studentene til mikrobielle agens som virus, sopp og, bakterier, både som mikrobiota hos mennesker, men også som årsak til infeksjonssykdom. Studentene får innsikt i hvordan vanlige patogener overføres i sykehus, tannklinikker og samfunnet, samt hvordan forebygge og kontrollere kryss-smitte i sykehus og tannklinikker. Det gis også undervisning om orale infeksjoner, luftveisinfeksjoner, endokarditt og blodbårne infeksjoner, urinveisinfeksjoner, seksuelt overførbare infeksjoner og gastrointestinale infeksjoner samt systemiske virale infeksjoner. Delemnet omhandler også antibiotika, antimykotika, og antivirale legemidler, antibiotikaprofylakse og antimikrobiell resistens. Delemnet introduserer videre studentene til immunsystemets komponenter og basale funksjoner. Immunresponser/betennelse ved infeksjon, autoimmunitet, vaksiner og immunterapi vil være i fokus. Det blir også undervist i basale biologiske aspekter og sykdommer knyttet til blodet, de bloddannende organ og lymfesystemet, samt sykdommer knyttet til disse organer. I tillegg blir det gitt undervisning om legemidler som brukes ved tromboserelaterte sykdommer og kreftsykdommer. Det legges vekt på risiko for infeksjon og blødninger.Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger, laboratorieøvelser, seminarer, gruppearbeid og casearbeid. I undervisningen vil det bli understreket aspekter ved de nevnte temaene som er særlig relevante å kjenne til eller ta hensyn til for en tannlege.

Delemne 4: Nervesystemet 1 og psykiske lidelser (Kun odontologistudenter)

Delemnet omhandler det sentrale- og perifere nervesystemet, deres makro- og mikroskopiske oppbygning og funksjon. Det gis en oversikt over ulike fysiologiske prosesser bl.a. knyttet til blod-hjernebarrieren, signaloverføring i synapser og nevrotransmittorer samt undervisning i muskelfysiologi, sanseceller i muskel og skjelett og reflekser. Delemnet introduserer videre studentene til de vanligste psykiske lidelsene og den farmakologiske behandlingen av disse (psykofarmaka). Det gis også undervisning om rusmidler.

Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger og gruppearbeid. Det vil bli understreket aspekter ved de nevnte temaene som er særlig relevante å kjenne til eller ta hensyn til for en tannlege.


Hva lærer du

Delemne 1: Viten

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Forstå prosessen for medisinsk forskning og kunnskapshåndtering belyst med eksempler fra forebygging, folkehelse og klinisk medisin.
 • Redegjøre for grunnbegreper innen statistikk, epidemiologi og forebyggende medisin.

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Beskrive reproduksjonsorganers normale anatomi og fysiologi, gjøre rede for human befruktning, embryoutvikling og hyppige misdannelser.

Delemne 3: Generell farmakologi, mikrobiologi, immunologi og hematologi

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Redegjøre for prinsippene for metabolisme og renal ekskresjon av legemidler, medikamentelle lever- og nyreskader, behovet for endring av dosering ved redusert lever- eller nyrefunksjon, og generelle mekanismer bak legemiddelbivirkninger, legemiddelinteraksjoner og variasjon i legemiddelrespons.
 • Beskrive oppbygging av forskjellige typer bakterier, virus og sopp, hvordan de kan gjøre oss syke, hvordan de smitter og sprer seg i befolkningen, i tannklinikk og på sykehus, og beskrive diagnostikk og tiltak for å begrense smitteoverføring med særlig fokus på tannlegepraksis.
 • Redegjøre for de viktigste patogener og patogenese, kliniske karakteristikker og komplikasjoner, og mikrobiell diagnostikk i forbindelse med ulike typer infeksjoner.
 • Beskrive den normale orale mikrofloraen, samt sammensetning og utvikling av tannplakk og hvordan tannplakk kan føre til karies og periodontale sykdommer.
 • Gi en oversikt over forskjellig typer antibiotika, antivirale og antimykotika legemidler, deres resistensmekanismer og utvikling av disse.
 • Gi en oversikt over immunsystemets komponenter, inkludert lymfesystemet, immunologiske organer, hvite blodceller og molekyler og deres funksjoner relatert til bekjempelse av mikroorganismer.
 • Beskrive medfødte og adaptive immunresponser/betennelsesreaksjoner ved bakterie- og virusinfeksjon, samt autoimmunitet og immuntoleranse.
 • Forklare hensikten med og virkemåte av vaksinasjon, og beskrive prinsipielle komponenter i vaksiner.
 • Redegjøre for immunforsvarets rolle ved respons til vevstransplantasjon og kreft, allergiske reaksjoner, kliniske konsekvenser av immunsvikt/immunsuppresjon og prinsippene bak immunterapi.
 • Forklare sammenhengen mellom morfologisk kunnskap, fysiologi og hematologiske sykdommer.
 • Forklare de biokjemiske aspekter til blodcellene og jernmetabolismen med vekt på hemolytiske anemier, og endringer i serumproteiner ved inflammatoriske reaksjoner.
 • Beskrive de viktigste indikasjoner for legemidlene som gjennomgås og beskrive deres virkningsmekanismer, viktigste virkninger og bivirkninger, viktige farmakokinetiske egenskaper samt viktige kontraindikasjoner og interaksjoner.

Delemne 4: Nervesystemet 1 og psykiske lidelser

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

 • Beskrive den makroskopiske og mikroskopiske oppbygningen av nervesystemets ulike deler. Det stilles krav til detaljkunnskap innen anatomi og funksjoner i de ulike deler av nervesystemet.
 • Redegjøre for sansefysiologi og fysiologisk regulering av signaloverføring mellom nerveceller i synapser, forklare funksjonen til blod-hjernebarrieren, samt beskrive det motoriske systemet, det somatosensoriske systemet og det autonome nervesystemets funksjon.
 • Beskrive de viktigste reseptorene og nevrotransmitterne i nervesystemet.
 • Beskrive kriterier for klassifisering av type 1 og type 2 muskelfibre/motoriske enheter og regulering av kontraksjonskraften i skjelettmuskel.
 • Redegjøre for strukturen og funksjonen til sanseceller i skjelettmuskel og sene, inkludert alfa-gamma-koaktivering, samt beskrive hovedkomponentene i sentrale reflekser.
 • Beskrive sykdomsmekanismer og kliniske symptomer/funn av de vanligste psykiske lidelsene.
 • Beskrive de viktigste indikasjoner for legemidlene som gjennomgås og beskrive deres virkningsmekanismer, viktigste virkninger og bivirkninger, viktige farmakokinetiske egenskaper samt viktige kontraindikasjoner og interaksjoner.

Hva lærer du

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført ODO-2008 skal studenten kunne:

 • Anvende verktøy for kvantitativ og kvalitativ analyse og tolkning av forhold knyttet til helse, sykdom og død.
 • Identifisere strukturer og hyppige misdannelser i forhold til de overnevnte kunnskapsmålene og diskutere mulige bakenforliggende årsaker.
 • Utføre enkle eksperimenter og kliniske øvelser på laboratorium og gi en tolkning av disse.
 • Utføre hygieniske tiltak for å begrense smittespredning samt identifisere alle ledd i smittlenken.
 • Beregne vaksinedekning for å oppnå flokkimmunitet.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført ODO-2008 skal studenten kunne:

 • Oppnå en åpen og kritisk holdning til vitenskapelig dokumentasjon for klinisk og forebyggende praksis.
 • Beskrive vitenskapelig metode.
 • Anvende basale ord og uttrykk i det medisinske fagspråket.
 • Formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis i hovedsak på norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk.

Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Eksamensbesvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.


Undervisning

 • Forelesinger
 • Gruppearbeid
 • Casearbeid
 • Presentasjoner av case/gruppearbeid
 • Laboratorieøvelser
 • Statistikkpakke-kurs og epidemiologiske og statistiske filmseminarer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 09.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

VITEN Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring laboratorie Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvelser og godkjent laboratoriejournal Godkjent – ikke godkjent
PROFKOM Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne avlegge eksamen i ODO-2008 må arbeidskravene være godkjente. Ved fravær må man enten ha forhåndsgodkjent fraværet av delemneleder eller kunne framvise legeerklæring for å få mulighet til å likevel få godkjent dette arbeidskravet, enten ved ny mulighet til å gjøre øvelsen eller gjennomføre en alternativ aktivitet. Ved akutt sykdom eller andre uforutsette hendelser: Ta kontakt med delemneleder eller studiekonsulent.

Delemne 1: Viten:

 • Gjennomføre spørreskjemaundersøkelse
 • Presentere en prosjektplan skriftlig (abstrakt) og muntlig i casegruppen

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk: Ingen arbeidskrav

Delemne 3: Generell farmakologi, mikrobiologi, hematologi og immunologi:

 • Gjennomføring av laboratoriesikkerhetsopplæring
 • Deltakelse i laboratorieøvelser og godkjenning av laboratorie-journaler

Delemne 4: Nervesystemet 1 og psykiske lidelser: Ingen arbeidskrav


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ODO-2008
 • Tidligere år og semester for dette emnet