høst 2024
ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår - 50 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-1501 Medisin 1. studieår 42.5 stp

Innhold

Emnet består av 6 delemner (1.1-1.6) samt langsgående temaer (PROFKOM og VITKOM) som inngår i noen av delemnene:

 • 1.1 Det Helsevitenskapelige Fakultets Felleskurs
 • 1.2 Introduksjon til medisin-og odontologistudiet
 • 1.3 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1
 • 1.4 Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1
 • 1.5 Gener, celleproliferasjon og kreft
 • 1.6 Introduksjon til klinisk odontologi
 • Profesjonell kompetanse (PROFKOM 1)
 • Vitenskapelig kompetanse (VITKOM 1)

Delemne1.1 har undervisning sammen med andre studenter som tar emnet HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse- og sosialfag. Emnet har et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk og kommunikasjon. Delemnet gir også en innføring i læring i en akademisk kontekst medvekt på muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff med kritisk kildebruk. Delemnet er en start på de langsgående temaene ProfKom og VitKom. Det inneholder obligatorisk utplassering i sykehjem.

Delemne 1.2 gir introduksjon til grunnleggende humanbiologisom inkluderer lokalisasjon og hovedfunksjon til organer og organsystemer (funksjonell anatomi), samt utvalgte temaer i kjemi, biokjemi, cellebiologi, basal nevrofysiologi, sansefysiologi og histologi. Det gis også en introduksjon til medisinsk nomenklaturlære. Delemnet inneholder obligatorisk førstehjelpskurs og utplassering på legekontor/tannlegekontor.

Delemne 1.3 omhandler fordøyelse, metabolisme og ernæring, med fokus på biokjemi, fysiologi og histologi som gir kunnskaper om opptak, transport, omsetning og lagring av næringsstoffer. Delemnet omfatter også introduksjon til medisinsk statistikk der de vanligste statistiske analyseteknikker blir beskrevet.

Delemne 1.4 gir en introduksjon til lungenes, nyrenes, hjertets og sirkulasjonssystemets normale anatomi, histologi og fysiologi, en introduksjon i generell/basal farmakologi.

Delemne 1.5 har cellebiologi og genetikk som sentral teoretisk plattform og introduserer basal patologi (sykdomslære) og onkologi (kreftlære).

Delemne 1.6 gir en introduksjon til tenner og tenners støtteapparat. Studentene får en innføring i de ulike kliniske odontologiske disipliner og i sentrale begreper innen odontologi. Studentene skal også gjennomføre enkle boreøvelser på plasttenner.

Praksis

Minimum 2 dager med hospitering eksternt på tannklinikk, samt hospitering internt på Universitetstannklinikken


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive sentrale elementer i organiseringen av det norske helsevesenet
 • Beskrive grunnleggende lokalisasjon og funksjon til organer og organsystemer
 • Anvende basale ord og uttrykk i det medisinske og odontologiske fagspråket
 • Beskrive oppbygning av biomolekyler, basale egenskaper til celler, organisering av celler i vev og sentrale funksjoner i en organisme
 • Beskrive hovedtrekkene i kroppens metabolisme av næringsstoffer, herunder samspill mellom aktuelle histologisk og fysiologisk beskrevne organer, samt beskrive regulering av energiomsetning og kroppstemperatur
 • Beskrive statistisk usikkerhet og variasjon i tilknytning til kliniske problemstillinger
 • Beskrive hovedtrekkene ved lungenes, hjerte-karsystemets og nyrenes normale anatomi, histologi, samt beskrive deres normal funksjoner i forhold reguleringen av O2 tilførsel, CO2 eliminasjon, blodtrykk, væskebalanse og syre-base balanse
 • Definere begreper i forbindelse med hvordan legemidler virker på kroppen (farmakodynamikk) og hvordan kroppen tar hånd om legemidler (farmakokinetikk)
 • Beskrive organisering, nedarving, bevaring og avlesning av genetisk informasjon og grunnleggende mekanismer for hvordan celleproliferasjon, cellevekst og celledød reguleres•Beskrive Mendelsk nedarvingsmønster, sentrale prinsipper i populasjonsgenetikk og prinsipiell forskjell på arvelig og sporadisk kreft
 • Beskrive sentrale kjennetegn til ei kreftcelle, molekylære mekanismer bak utvikling av kreft samt prinsipper for kreftterapi•Beskrive den grunnleggende oppbygningen av tenner og omliggende vev.
 • Redegjøre for grunnleggende momenter og begreper brukt innenfor alle de store odontologiske disiplinene
 • Redegjøre for odontologiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Identifisere de vanligst forekommende livstruende akuttscenarier for å kunne yte umiddelbar livreddende innsats og organisering
 • Utføre enkle eksperimenter og kliniske øvelser på laboratorium og tolkning av disse.
 • Identifisere normalemikro-og makro-anatomiske strukturer tilknyttet ulike deler av fordøyelsessystemet, lungene, hjerte-karsystemet og urinveisystemet
 • Identifisere og bruke instrumenter som brukes i odontologisk klinisk praksis for å foreta enkle boreøvelser på plasttenner

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Forklare de basale prinsippene i kommunikasjon, etikk og profesjonell atferd, samt samhandling og samarbeid
 • Skrive en strukturert akademisk tekst med kritisk bruk og korrekt angivelse av kilder
 • Relatere basalkunnskaper i biomedisinske basalfag til normal funksjon og sykdom i ulike deler av kroppens organsystemer, både ved undervisning senere i studiet og i klinisk praksis
 • Formidle hvilke fagdisipliner odontologien består av

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, case-arbeid, laboratorieundervising, oppgaveskriving, demonstrasjoner og praktisk ferdighetstrening.

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriving av akademisk tekst med korrekt vitenskapelig kildehenvisning Godkjent – ikke godkjent
Observasjonspraksis på tannlegekontor Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i gruppearbeid og seminar basert på praksisbesøk og samtale med pasient Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i gruppearbeid og seminar med kliniske problemstillinger og caser Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i laboratorieøvelser, gjennomføring av sikkerhetsopplæring og skrivingav laboratorie-jour Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i førstehjelpskurs Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: ODO-1004
 • Tidligere år og semester for dette emnet