høst 2024
NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13, nordisk som fag 1 og 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-1111 Nordisk litteraturvitenskap: Nordisk litteratur fra 1870 til andre verdenskrig 10 stp
NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp
NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1870 til 2. verdenskrig. Spesialemne for utenlandske studenter. 10 stp
NOR-1114 Nordisk litteraturvitenskap: Overgangsemne høst-03 10 stp
NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie fra 1880 til andre verdenskrig
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt
 • litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap fra 1880 til andre verdenskrig
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: valgfri, bokmål eller nynorsk.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i høstsemestret i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg, ca. 52 timer. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.11.2024 09:00 (Utlevering)
03.12.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Et forberedt muntlig innlegg Godkjent – ikke godkjent
Litterær analyse Godkjent – ikke godkjent
Ikomp Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Et forberedt muntlig innlegg på ca. 15 minutter i løpet av semesteret.
 • En kort, skriftlig litterær analyse. Målform: bokmål eller nynorsk.
 • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte kurs i informasjonskompetanse, 'Ikomp'. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Arbeidskravene er gyldige i ett semester.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet