vår 2024
NOR-1015 Språklig mangfold i tale og skrift - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på bachelorstudiet og årsstudiet i nordisk språk og litteratur og i lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning nordisk eller nordisk som fag 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper: NOR-1011, eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold 5 stp
NOR-1025 Språklig mangfold i tale og tekst. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg ulike former for språklig mangfold i det norske samfunnet med vekt på historiske og sosiale forhold som ligger til grunn. Det gis ei innføring i sentrale sosiolingvistiske og språkpolitiske begreper og perspektiver. Emnet tematiserer mangfoldet knytta til de to norske skriftspråka og gir ei innføring i utvikling av skriftspråksnormer med vekt på perioden etter 1814. I tillegg tar emnet opp forholdet mellom norsk og andre språk i Norge, inkludert grunnleggende perspektiver om flerspråklighet og andrespråk. Nordnorske språkforhold vektlegges særlig.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

• det språklige mangfoldet i Norge i fortid og nåtid

• sosialt betinga tale- og skriftspråksvariasjon i det norske språksamfunnet

• språkpolitiske prosesser i det norske samfunnet de siste 200 åra

• prinsipper for skriftspråksnormering og hovedtrekkene i utviklinga av norsk skriftspråk fra 1814 til i dag

Ferdigheter

Studenten kan:

• beskrive det språklige mangfoldet i det norske samfunnet fra kulturelle og sosiale perspektiver, både historisk og samtidig

• gjøre rede for sentrale sider ved utviklinga av norsk skriftspråk siste 200 år

• anvende teorier og metoder fra sosiolingvistikk i egne arbeid

• demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og ev. andre skandinaviske språk. Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i vårsemestret i form av forelesninger/seminar. Antall undervisningstimer: ca. 52. Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 08.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

• to skriftlige oppgaver nærmere fastsatt av faglærer

Arbeidskravtekstene skal skrives på nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Arbeidskravene er gyldige i ett semester.


Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave på 8-10 sider.

Semesteroppgaven skal være en videreutvikling av én av de to arbeidskravtekstene basert på respons fra faglærer underveis i semesteret. Studenten kan selv velge hvilken arbeidskravtekst som skal utvikles til semesteroppgave. Det tilbys ikke veiledning på semesteroppgaven utenom tilbakemeldinger på arbeidskravoppgavene. Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.

Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: NOR-1015
  • Tidligere år og semester for dette emnet