vår 2024
NOR-1014 Språkhistorie og talemål - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studenter med nordisk som fag 1 og 2 på lektorutdanningen trinn 8-13, i bachelorgradsprogrammet nordisk språk og litteratur og i årsstudium i nordisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemne (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-1010 Norrønt og språkhistorie 5 stp
NOR-1012 Talemål og språklig mangfold 5 stp

Innhold

Emnet tar for seg den historiske utviklinga av norsk og andre nordgermanske språk fra jernalder til moderne tid og viser hvordan dagens norske dialekter og nordiske språk kan sees i lys av denne utviklinga. Det gis ei innføring i sentrale begreper, problemstillinger og metoder for å analysere språklig variasjon på alle strukturelle nivåer i språket, både diakront (historisk) og synkront (nåtidig). Talemålsvariasjonen i Nord-Norge blir særlig vektlagt, og det gjennomføres en talemålsekskursjon til utvalgte steder i Troms i forbindelse med kurset.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

• de viktigste endringene i språksystemet fra norrønt til moderne tid

• den norske talemålssituasjonen i et historisk perspektiv, og til dels også den danske og svenske talemålssituasjonen

• sentrale utviklingstendenser i dagens norske talemål

• teorier og metoder i talemålsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

• gjøre rede for hovedtrekkene i norsk språkutvikling, og til dels også nordisk språkutvikling fra de eldste tider fram til i dag

• klassifisere og gjøre rede for sentrale trekk ved moderne norske dialekter

• transkribere talemålsopptak lydnært og analysere slike språkstrukturelt

• bruke kunnskapen om teorier og metoder i talemålsforskning i eget arbeid

• demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk

Eksamensspråk: norsk. Målform: bokmål eller nynorsk.

Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, og det kreves aktiv deltakelse fra studentene. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver. Antall timer: ca. 52.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.05.2024 09:00 (Utlevering)
22.05.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

• to skriftlige oppgaver nærmere fastsatt av faglærer

Arbeidskravene skal skrives på nynorsk. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Arbeidskravene er gyldige i ett semester.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: NOR-1014
  • Tidligere år og semester for dette emnet