høst 2023
NOR-0500 Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter - 60 stp

Emnetype

Dette emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiet er forbeholdt søkere som er kvalifisert til å studere videre på ingeniørstudier eller master Integrert bygningsteknologi ved IVT-fakultetet.

Dersom ledige plasser kan det gis tilbud til andre registrerte ikke-visum-pliktige søkere som skal studere videre ved UiT, men som mangler norsk kompetanse som kreves i GSU-listen for opptak til høyere utdanning i Norge.


Innhold

Studiet består av fire deler; grammatikk, fonetikk, samfunnskunnskap og litteratur. I første termin er emnene grammatikk og fonetikk. I andre termin starter samfunnskunnskap og litteratur. I litteratur leser studenten fagtekster og skjønnlitteratur. I vårterminen er det tre ukers prosjektarbeid i samfunnskunnskap i grupper. I februar og mars/april er det to tester og en eksamen.

Norskstudiet er et fulltidsstudium som krever mye arbeid og innsats fordi det legger opp til høy faglig progresjon


Hva lærer du

Opplæringen er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanen er en forskrift til introduksjonsloven og gjelder fra 1.august 2021.

Læreplanen bygger på nivåbeskrivelsene i det felles europeiske rammeverket, Common European Framwork of References for Languages (CEFR). I rammeverket er det beskrevet tre hovednivåer for språklige ferdigheter: A elementært nivå, B selvstendig nivå og C avansert nivå. De tre nivåene er delt i undernivåer A1, A2, B1 og B2. Læreplanen beskriver språkferdigheter på nivåene A1, A2, B1 og B2.

I samsvar med Læreplan i norsk for voksne innvandrere har studentene følgende læringsutbytte etter fullført studium: På nivå B2 kan deltakerne forstå komplekst språk og uttrykke seg saklig, klart og nyansert om et vist spekter av allmenne emner og emner innenfor eget fagfelt og egne interesseområder. Deltakerne kan uttrykke og respondere på synspunkter og argumenter og delta i samhandlingssituasjoner med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen ikke blir anstrengende for noen av partene.

Målet for opplæringen er at deltakeren skal kunne kommuniksere skriftlig og skrive klare, detaljerte og sammenhengende tekster tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner om de fleste allmemme emner og emner innenfor eget fag- og interessefelt.


Undervisnings- og eksamensspråk

I starten brukes engelsk. Opplæringsspråket er norsk.

Undervisning

Etter undervisningstimene skal studentene delta i samtaletimer sammen med andre studenter og utvikle samarbeidevner og skrive tekster. Undervisningen vil være klasseromsundervisning, gruppearbeid, arbeid med oppgaver og hjemmearbeid. Det vil være regelmessige tester. Alle oppgaver er obligatoriske. Tilstedeværelse vil bli registrert.

I andre termin utfører studentene et prosjektarbeid i grupper der temaet er gitt, og studentene skal lage problemstilling og svare på denne innen tre uker. Prosjektet tar utgangspunkt i studentenes videre studievalg og kan være en problemstilling fra byggfag, data-, elektro, maskin eller prosessteknologi. Det gis veiledning underveis. Prosjektrapporten må være bestått for å kunne avlegge eksamen i faget.Det gis veiledning underveis. Prosjektrapporten må være bestått for å kunne avlegge eksamen i faget.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Mappevurdering 3/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 4/10 6 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 3/10 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet har både krav om obligatorisk oppmøte og obligatoriske innleveringer. Mer informasjon om arbeidskrav gis ved semesterstart.

.


Mer info om mappevurdering

Mappa består av to prøver som teller 15 % hver. Alle deler i mappen må leveres for at mappen skal bestås i sin helhet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære skriftlig skoleeksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 60
  • Emnekode: NOR-0500
  • Tidligere år og semester for dette emnet