høst 2024
MUS-5015 Praksis 1 - 0 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 1 er nært knyttet til emnene instrumentaldidaktikk, fagdidaktikk 1 og pedagogikk 1. Emnet omfatter observasjon og instrumentalundervisning på hovedinstrument med nybegynnere og viderekomne elever.

Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager

 • Pedagogisk observasjon med fokus på undervisning av nybegynnerelever (1 uke)
 • Undervisning av nybegynnere i instrumentalfaget, enkeltvis og i grupper (punktpraksis fordelt over 12 uker, fortrinnsvis på kulturskolen)
 • Undervisning av viderekomne elever (samarbeidspraksis med øvingslærer, fortrinnsvis på videregående skole, punktpraksis fordelt over 2 uker)

Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 • ha kunnskaper og forståelse for instrumentalundervisning og kan tilrettelegge musikalske aktiviteter for nybegynnere individuelt og i grupper
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere musikkpedagogisk virksomhet tilpasset elevenes individuelle og kulturelle forutsetninger
 • kunne begrunne valg av innhold og metoder i sin undervisning
 • kunne samarbeide med kolleger, elever og foreldre

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i høstsemesteret. Praksisveiledning blir gitt av lærere i didaktikk og øvingslærer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidsmappe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidsmappen skal inneholde:

 • refleksjonsnotat med pedagogisk/didaktisk fokus etter observasjonsuka
 • praksisrapport etter oppsatt mal fra undervisning av egne elever
 • refleksjonsnotat tilknyttet undervisningsperioden

Samlet fravær i praksis kan ikke overstige 10 %, uavhengig av årsaken til fraværet.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: MUS-5015
 • Tidligere år og semester for dette emnet