vår 2024
MUS-5014 Pedagogikk 2 - 15 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-5013 Pedagogikk 1

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Klassen/skolen

- Skolens oppgave og organisasjon

- Klasseromsledelse - Ungdoms og voksnes læring og utvikling

2. Samfunnet

- Pedagogisk filosofi og idéhistorie - Musikk og samfunn

- Yrkesetikk

3. Arbeid med individuell prosjektoppgave

I samarbeid med faget fagdidaktikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det forskende blikket (FoU-arbeid, vitenskapelig metode, prosjektoppgave)

Faglig skriving (Prosjektfremlegg, skriveworkshop)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenne til hvilken forpliktelse læreren har i forhold til skoleverkets lover og læreplaner

Ferdigheter

 • forstå skolens og musikkens plass i lokalsamfunnet, kunne bruke lokalsamfunnet som læringsarena og samarbeide med andre institusjoner og personer for å realisere et variert og tilpasset opplæringstilbud
 • kunne diskutere yrkesetiske problemstillinger i lys av forholdet mellom egen undervisning, elevenes læring og foreldre/foresattes holdning og handling

Generell kompetanse

 • være bevisst på eget og kollegers fag-, kunnskaps- og læringssyn og forholdet mellom pedagogisk grunnsyn, opplæringens mål og skolens/virksomhetens praksis
 • kunne analysere og vurdere grunnskolen og kulturskolen som organisasjon fra ulike perspektiver
 • forstå endringer i lærer- og elevrollen ut fra et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv og reflektere over hvordan disse rollene endrer seg i takt med samfunnsendringene
 • være seg bevisst hvordan samfunnsutviklingen preger og preges av barne- og ungdomskulturen og barn og unges opplærings- og oppvekstsituasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går på vårsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 30.04.2024 14:00 (Innlevering) 1/2 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 15.05.2024 09:00
1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte (80 %) Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg i idéhistorie Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av tema for prosjektoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MUS-5014
 • Tidligere år og semester for dette emnet