høst 2024
MUS-5013 Pedagogikk 1 - 15 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

- Barns utvikling og læring - Barns lek og livsverden - Musikkpsykologi

- Eleven i kulturskolen

- Tilpasset opplæring

2. Gruppen

- Kommunikasjons- og gruppeprosesser

- Pedagogisk kommunikasjon

I samarbeid med faget fagdidaktikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige fenomenet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • kunne diskutere og reflektere over barns læring og utvikling i et pedagogisk, kulturelt og musikalsk perspektiv.

Ferdigheter

  • ha ferdigheter, kunnskap og innsikt i å kommunisere med elever, foreldre/foresatte, kolleger, ledelse og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø.
  • kunne analysere og vurdere grunnskolen og kulturskolen som organisasjon fra ulike perspektiver.

Generell kompetanse

  • kunnskaper om læringsprosesser og hvordan barn i ulike aldre lærer, og kunne analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsprosess i lys av ulike teoretiske perspektiver.
  • Kunne forstå musikkens og estetikkens rolle som identitetsskaper for barn og unge

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på høstsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.12.2024 12:00 (Utlevering)
10.12.2024 12:00 (Innlevering)
1 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte (80%) Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon knyttet til tema 1 Individet Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave knyttet til tema 2 Gruppen Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: MUS-5013
  • Tidligere år og semester for dette emnet