høst 2024
MUS-5012 Instrumentaldidaktikk - 7.5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Begynneropplæring
 • Arbeid med viderekomne elever
 • Instrumentalskoler
 • Instrumentspesifikke metoder og problemstillinger
 • Prinsipper for noteopplæring, gehørspill
 • Digitale verktøy og nettressurser i instrumentalundervisning
 • Samspill og gruppeundervisning
 • Øving

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • være kjent med forskjellige undervisningskonsept og tilnærminger i instrumentalundervisning
 • ha oversikt over og kunne vurdere aktuelle læreverk og instrumentalskoler
 • være kjent med repertoar og arbeidsmåter innen samspill og gruppeundervisning

Ferdigheter

 • kunne hjelpe eleven å utvikle kreativitet og ekspressivitet på instrumentet
 • ha kunnskap om notelæring og gehørutvikling; være kjent med bruk av gehørbaserte og notebaserte innlæringsmåter og kunne kombinere disse i sin undervisning
 • være kjent med improvisatoriske elementer i ulike musikksjangrer; beherske og selv kunne utvikle ulike aktiviteter for å fremme elevens improvisasjonsferdigheter
 • kunne bruke relevante nettressurser og digitale verktøy aktivt i egen undervisning, samt stimulere eleven til bevisst og kritisk omgang med disse
 • kunne bevisstgjøre eleven om prinsipper og strategier for bevisst og målrettet øving
 • kunne instruere elever i instrumentalteknikk tilpasset ferdighetsnivå og med utgangspunkt i aktuelt repertoar

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i elevens forutsetninger og ferdighetsnivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på høstsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning med egen øvingslærer

Oppstartsseminar med felles observasjon og refleksjoner rundt det å undervise på instrument.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 16.12.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte på undervisninga Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

80% obligatorisk deltakelse på undervisninga.

Mer info om mappevurdering

Mappen skal inneholde:

 • rapport fra observasjonspraksis etter oppsatt mal
 • avsluttende praksisrapport etter oppsatt mal

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: MUS-5012
 • Tidligere år og semester for dette emnet