høst 2024
MUS-5010 Fagdidaktikk 1 - 7.5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

  • Didaktiske kategorier og deres relasjoner i planlegging og gjennomføring av instrumentalundervisning: elev, lærer, repertoar og aktivitetsformer, metodiske valg
  • Rammeplanen for kulturskolen

2. Gruppen

  • Musikkpedagogiske undervisningskonsepter
  • Tilpasset opplæring: metodiske aspekter, differensiering
  • Gruppeundervisning

I samarbeid med faget pedagogikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige perspektivet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- være kjent med ulike teorier om bevegelseslæring, musikalsk prestasjon og estetisk uttrykk

- være kjent med rammeplanen for kulturskolen og kunne relatere sentrale idéer i denne til egen praksis

- være kjent med repertoar og metodiske aspekter innen gruppeundervisning

Ferdigheter

- kunne planlegge og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i elevens fysiske, mentale og musikalske forutsetninger

- ha kjennskap til sentrale musikkpedagogiske konsepter og kunne drøfte deres betydning mht. egen undervisning

Generell kompetanse

- være fortrolig med fagbegrep og modeller innen didaktisk teori og kunne anvende disse i planlegging av undervisning og refleksjon rundt egen praksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går på høstsemesteret, med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.12.2024 14:00 (Utlevering)
10.12.2024 14:00 (Innlevering)
1 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte (80%) Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg om et selvvalgt tema Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat om én egen undervisningstime Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 7.5
  • Emnekode: MUS-5010
  • Tidligere år og semester for dette emnet