vår 2024
MUS-3902 Masteroppgave i hørelære didaktikk - 30 stp

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom selvstendig arbeid med masteroppgaven skal studentene fordype seg i et område eller problemstilling innen fagfeltet hørelæredidaktikk.

Valg av tema bør sees i sammenheng med de øvrige emner studenten har valgt i masterstudiet. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder.


Hva lærer du

Etter fullført emneskal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har inngående kunnskap i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til fagets egenart
 • Har avansert kunnskap om metoder og teorier knyttet til forskning og utviklingsarbeid i fagfeltet

Ferdigheter:

 • Har god innsikt i og erfaring med å gjennomføre et fagmetodisk utviklings- eller forskningsarbeid
 • Kan gjennomføre et selvstendig hørelæredidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:

 • Kan arbeide selvstendig med faglig fordypning innenfor et selvvalgt tema
 • Har evne til kritisk vurdering av hørelæredidaktiske problemstillinger og forskning i feltet
 • Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere og vurdere ulike faglige prosjekter innenfor det hørelæredidaktiske feltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Veiledning i grupper og individuelt med fast veileder.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk veiledning i masteroppgaven Godkjent – ikke godkjent
Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgave. 60-90 sider.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen. Muntlig eksamen bestående av en presentasjon av oppgaven (20 minutter) og en samtale ca. 30 minutter med utgangspunkt i masteroppgaven

Kontinuasjonseksamen

Det avholdes kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Masteroppgaven kan fremlegges for ny sensur i omarbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3902
 • Tidligere år og semester for dette emnet