høst 2024
MUS-3302 Instrumentaldidaktikk med praksis 1 - 40 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på studentens utvikling av didaktiske ferdigheter gjennom selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning, observasjon av undervisning og analyse og drøfting av pedagogiske og didaktiske intensjoner. Det tas utgangspunkt i relevant teori, fagtradisjoner og forskning.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha inngående faglig og musikkdidaktisk og pedagogisk kunnskap
 • Kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis
 • Ha bred innsikt i musikkopplæringens verdigrunnlag i kulturskole og videregående utdanning
 • Ha bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder i instrumentalundervisning

Ferdighet

 • Kunne ta en ledende rolle i den faglige utviklingen av undervisningsfaget
 • Kunne tilrettelegge og gjennomføre instrumentalundervisning, både en-til-en og i grupper/ensembler
 • Kunne bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • Kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og presentere utviklingsarbeid i sin undervisningspraksis, og kan utvikle og ta i bruk elevaktive læringsformer

Generell kompetanse

 • Kunne utvikle og formidle musikkpedagogiske og -didaktiske problemstillinger på høyt nivå
 • Kjenne til sentrale fagdiskusjoner og bidra med fagetiske perspektiver og kritisk refleksjon i fagfeltet
 • Kunne med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til utvikling av konstruktive dialoger om sin læring i møte med medstudenter, lærere, praksislærere og andre samarbeidspartnere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen omfatter egne undervisningsferdigheter samt instrumentaldidaktikk og pedagogisk teori.Gruppeundervisning, forelesninger og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 1/2 A–E, stryk F
Praktisk eksamen 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Praksisrapporter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Praksis:

Observasjon av undervisning. Praksis med elever på begynner-og viderekommende nivå, individuelt, i grupper og i samspillsgrupper. Omfang 40-50 timer.


Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig prosjektoppgave. Valgt tema i instrumentaldidaktikk som skalgodkjennes av faglærer. Omfang ca. 3000 ord.

Mer info om praktisk eksamen

Undervisnings prøve med praksiselever. Varighet på 25 min. Den praktiske prøven etterfølges av en muntlig samtale med utgangspunkt i undervisningsprøven.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: MUS-3302
 • Tidligere år og semester for dette emnet