høst 2024
MUS-3201 Hørelæredidaktikk 1 - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Egne ferdigheter i hørelærefagets enkeltdisipliner på høyt nivå og integrering av fagets enkeltdisipliner til en generell gehørmessig beredskap. Undervisningen i musikkpedagogikk og didaktikk er direkte rettet mot hørelæreundervisning. Kunnskap om mål og metoder i hørelærefaget med utgangspunkt i forskjellige tradisjoner

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper:

 • kan tilrettelegge og gjennomføre undervisning på begynnernivå i forskjellige musikkundervisningskontekster
 • har avansert kunnskap om undervisning i hørelære på begynnernivå
 • kan realisere og formidle sine pedagogiske intensjoner med en tydelig faglig profil

Ferdigheter:

 • behersker hørelærefaget på et nivå som gir overskudd til, og perspektiv for, undervisning i hørelære i forskjellige skoleslag
 • kan benytte piano som arbeidsredskap i undervisningen

Generell kompetanse:

 • har en kritisk reflektert holdning til undervisning av hørelære på forskjellige nivåer
 • kan anvende pedagogisk forskning og utvikling i feltet i utøving og pedagogisk arbeid
 • har innsikt i sentrale musikkpedagogiske emner i tilknytning til hørelærefaget

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen går over to semestre, er samlingsbasert og omfatter:

• egenferdighet i hørelære

• hørelæredidaktikk og pedagogisk teori

Undervisningsformer er gruppeundervisning, forelesninger og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging.

Praksis:

Observasjon av undervisning. Selvstendig, individuell praksis med elever på begynnernivå. Omfang 40-50 timer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 1/3 75 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 1/3 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 1/3 1.5 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig prosjektoppgave. Valgt tema i hørelæredidaktikk som skal godkjennes av faglærer. Omfang ca 3000 ord.

Mer info om praktisk eksamen

Egenferdigheter hørelære: består av en skriftlig prøve på ca. 1 time og en muntlig prøve i hørelære der oppgave utleveres 30 minutter i forkant.

Undervisningsprøve med praksiselever. Varighet 45 minutter. Tema skal godkjennes av faglærer. Den praktiske prøven etterfølges av en muntlig samtale med utgangspunkt i undervisningen.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3201
 • Tidligere år og semester for dette emnet