vår 2024
MFA-2018 Maritim administrasjon og ledelse - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Sjørett. Befraktning og maritim økonomi. Skipsledelse og rederidrift. Maritim Engelsk.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten ...

 • har inngående kunnskaper om lover og forskrifter som omfatter drift av skip.
 • har gode kunnskaper om befraktning og certeparti samt befraktningskalkyler.
 • har kunnskaper om skipsregnskap, budsjett og kalkyler.
 • har gode kunnskaper om organisasjonsstrukturer og ledelse i organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan gjeldende lover og forskrifter samt anvende disse i operasjon og drift av skip.
 • kan bestemmelser gitt i certeparti samt bistå i arbeidet med befraktningskalkyler.
 • kan skipsregnskap, samt utarbeide budsjett og kalkyler.
 • kan avvende ledelsesteorier i driften av skip.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • har grunnleggende forståelse av skipsadministrative oppgaver knyttet til sjørett, befraktning, økonomi og ledelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 04.06.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2018
 • Tidligere år og semester for dette emnet