høst 2024
MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MS524 Laste- og losseteknikk 10 stp

Innhold

 • Internasjonale konvensjoner, koder og regelverk relatert til transport av last til sjøs
 • Planlegging, overvåking, lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under seilas
 • Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles
 • Opprettholdelse av skipets sjødyktighet for ivaretakelse av sikkerheten
 • Kontrollere trim, stabilitet og belastning på skrog ved behandling av last
 • Frakt av hydrokarboner og kjemikalier som flytende bulk

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0001 Brukerkurs i fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten …

 • har kunnskap om relevante internasjonale regler, koder og normer for trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av alle typer last.
 • har kunnskap om virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet, trim og stabilitet.
 • har kunnskap om trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv.
 • har kunnskap om regelverk samt forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet.

Ferdigheter

Studenten …

 • kan anvende regelverk under de forskjellige operasjoner.
 • kan identifisere de delene av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet.
 • kan etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing.
 • har praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning på skroget.
 • kan bruke databaserte lasteprogram.
 • kan identifisere og bruke lastehandtering- og sikringsutstyr.

Generell kompetanse

Studenten …

 • har grunnleggende forståelse for lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for ulike typer last under reisen
 • har grunnleggende forståelse for gjeldende krav og kriterier som må være oppfylt for å opprettholde skipets sjødyktighet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger, 28 timer øving, 28 timer simulatorøvinger og lastekalkulator program (bulk/olje).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

75 % av alle laboratorieøvingene og 75 % av alle skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Det vil bli gitt inntil 8 laboratorieøvinger og 4 skriftlige innleveringer.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2014
 • Tidligere år og semester for dette emnet