høst 2024
MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MFA-2001 Skipsteknologi - hydrostatikk og skrog 10 stp
MS527 Skipsteknologi 10 stp

Innhold

 • Gjeldende regelverk
 • Skrogets konstruksjon
 • Arkimedes lov
 • Hydrostatikk
 • Statisk stabilitet og likevekt
 • Dynamisk stabilitet
 • Skrogbelastinger
 • Tap av stabilitet og oppdrift

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1011 Anvendt mekanikk, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • har kunnskap om IMO konvensjoner, koder, regelverk og krav til skipets konstruksjon, drift og stabilitet.
 • har teoretisk og praktisk kunnskap og beregningsferdighet til å utføre relevante operasjoner med og på et fartøy på en sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte, ut fra stabilitets-, trim- og skrogbelastningshensyn.
 • har kunnskap om virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet
 • Kunnskap og ferdighet til prosedyrer for inspeksjon av skader og mangler som forekommer under ulike driftsforhold.
 • har kunnskap om virkningen av last og laste- og losseoperasjoner på trim og stabilitet.
 • har kunnskap om forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet.
 • har kunnskap om effekten en skrogskade/vanninntrenging har på skipets trim og stabilitet.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan ut fra matematiske beregningsstrategier beregne skipets undervannsvolum, volummomenter, vannlinjeareal, arealtreghetsmomenter, usymmetriske senterlinjer og plassering av tyngde- og flotasjons sentrer.
 • kan ut fra praktiske lab-forsøk beregne skipets stabilitet, kondisjon og flyteevne ut fra gitte forutsetninger, både med og uten vanninntrenging.
 • kan identifisere deler av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet
 • kan prosesser rundt kontroll og inspeksjon av skipet.
 • kan praktisk bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning.
 • har praktisk kjennskap til og kan bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • har kunnskap om skipets konstruksjon, skrog, definisjoner og parameter, linjetegninger, vekt- og oppdriftsdeplasement, belasting på skrog, trim og stabilitet.
 • har kunnskap om opprettholdelse av skipets sjødyktighet og overlevelsesevne ved skrogskade.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesning + 24 timer regneøvinger og 3 laboratorieøvinger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.12.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2010
 • Tidligere år og semester for dette emnet