vår 2024
MFA-2006 Nautikk 3 - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 6 - Ledelse av ressurser på broen

Del 2: Navigasjon Modul 7 - Skipsmanøvrering

Del 3: Navigasjon Modul 8 - Reagere i nødsituasjoner

Del 4: Navigasjon Modul 9 - Polarkoden og is-navigering

Del 5: Navigasjonsinstrumenter III


Anbefalte forkunnskaper

MFA-1011 Nautikk 2

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten ...

 • har gode kunnskaper om teorier og metoder som Bridge Resource Management (BRM), Maritime Crew Resource Management (MCRM) og Human Element and Leadership Management (HELM) som er gjeldende for ledelse av menneskelige ressurser på broen og ellers om bord.
 • har gode kunnskaper om virkninger av miljøfaktorer, dødvekt, dypgående, trim og fart på skipets manøvreringsegenskaper og bevegelser, samt virkningene av grunnvanns -og interaksjons effekter.
 • har kunnskaper om forholdsregler og tiltak som skal iverksettes ved grunnstøting av skip, samt bringe grunnstøtt skip flott med og uten bistand og tiltak som skal treffes dersom sammenstøt er nært forestående.
 • har kunnskaper om ankring og fortøyning av skip og ombordtaking av los.
 • har kunnskaper og innsikt i hvordan man beskytter og ivaretar sikkerheten til personer i nødsituasjoner.
 • har kunnskaper i bruk og anvendelse av IAMSAR manualen.
 • har kunnskaper om havarikontroll og prosedyrer for nød slep.
 • har kunnskaper om reiseplanlegging, navigation og manøvrering i polarområder, samt i andre islagte farvann.
 • har kunnskaper om isens, kuldens og den høye breddens påvirkning på fartøy, utrustning og besetning.
 • har inngående kunnskaper om gyroteori, mekaniske,- optiske og resonansgyroer.
 • har kunnskaper om bølgeutbredelse i sjøen. Hydroakustiske posisjoneringssystemer, fartslogger og treghetsplattformer og Kalman-filter.

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan manøvrering av skipet under påvirkning av miljøkrefter.
 • kan føre skipet til en ankringsplass, legge skipet til kai og manøvrering for å kunne ta om bord los.
 • kan anvende prosedyrene i IAMSAR manualen for å kunne planlegge redning av personer i nød.
 • kan gjennom å studere iskart og følge prosedyrer for fartøy i is, planlegge å gjennomføre reiser i islagte områder med isgående fartøy.
 • kan forstå instrumentenes fysiske virkemåte, systemfeil og brukergrensesnitt.
 • kan forstå Integrerte brosystem (INS)

Generell kompetanse

Studenten...

 • har evne til å beslutte, gjennomføre og kommunisere en optimal anvendelse av tekniske og menneskelige ressurser om bord for å kunne planlegge og foreta en sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtransport.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 4 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 10.04.2024–12.04.2024 3/10 1 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
7/10 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Simulatorøving Godkjent – ikke godkjent
Laboreringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav har to års gyldighet.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen tilbys for den deleksamenen som ikke er bestått.

Det er ikke krav om gjentakelse av alle eksamensdeler ved et nytt ordinært eksamensforsøk.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2006
 • Tidligere år og semester for dette emnet