høst 2024
MFA-1011 Nautikk 2 - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MFA-1008 Navigasjonsinstrumenter 2.5 stp
MFA-2003 Navigasjon 2 2.5 stp
MFA-1002 Navigasjon 1 3 stp

Innhold

Del 1: Navigasjonsinstrumenter II

Del 2: Navigasjon Modul 4 - ECDIS / AIS

Del 3: Navigasjon Modul 5 - Navigering på ledelses nivå

Del 4: Astronomisk Navigasjon


Anbefalte forkunnskaper

MFA-1010 Nautikk 1

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten ...

 • har gode kunnskaper om satellittbaserte og radiobaserte posisjons-navigasjonssystemer og differensielle metoder for økt nøyaktighet.
 • har kunnskaper om fysiske prinsipper, nøyaktighet, begrensinger, betjening, feilkilder og feilsøking ved bruk av disse systemene.
 • har generelle kunnskaper om geodesi, kartprojeksjoner og referansesystemer for å kunne angi en posisjon.
 • har inngående kunnskaper om viktige forhold og parametere som inngår i planleggingen av en seilas jf. IMO Res 893 Guidelines for Voyage Planning.
 • har inngående kunnskaper om de forskjellige typer terrestriske posisjonsbestemmelser anvendt under alle forhold, samt deres svakheter og feilmarginer.
 • har gode kunnskaper om gjeldende regelverk for å etablere vaktholds prosedyrer.
 • har kunnskaper til å gjennomføre astronomiske posisjons- bestemmelser, samt forså deres begrensninger og feilkilder.

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan bruke integrerte navigasjonsfunksjoner, med fokus spesielt på GNSS for sikker monitorering av navigasjonsprosessen.
 • kan opprettholde sikker navigering gjennom bruk av ECDIS og tilknyttede navigasjonssystemer til hjelp ved beslutnings-taking på broen.
 • kan utføre feilsøking og overvåke systemtilstand på integrerte navigasjonssystemer.
 • kan planlegge en seilas i kart ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter og for sikring av seilasen.
 • kan posisjonsbestemmelse ved terrestriske observasjoner og bruk av moderne navigasjonshjelpemidler med særskilt kjennskap til deres virkemåte, begrensninger, feilkilder og korrigeringsmetoder.
 • kan etablere prosedyrer for brovakthold og gjennomføre disse.
 • kan bruke himmellegemer for å bestemme et skips posisjon.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan gjennomføre en selvstendig analyse av og kommunisere hvordan navigasjonsprosedyrer og teknisk utrustning i kombinasjon påvirker sjøsikkerhet, samt videre kan identifisere svakheter og begrensninger i systemet og finne løsninger til disse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 6 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 4/10 1 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 27.11.2024 09:00
6/10 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Simulatorøving Godkjent – ikke godkjent
Laborering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

75 % av alle simulatorøvinger, 75 % av alle laboratorieøvinger og 75 % av alle skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Det vil bli gitt inntil 12 simulatorøvinger, 4 laboratorieøvinger og inntil 4 innleveringer.

De obligatoriske arbeidskravene har en gyldighet på 2 år.


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen tilbys for den del av eksamen som ikke er bestått.

Ved ny ordinær eksamen er det ikke nødvendig å ta alle delene på nytt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet