vår 2024
MFA-1010 Nautikk 1 - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 2 - Opprettholde sikker brovakt

Del 2: Navigasjon Modul 3 - Bruk av Radar og Arpa for å opprettholde navigeringens sikkerhet

Del 3: Navigasjonsinstrumenter I

Del 4: Meteorologi


Anbefalte forkunnskaper

MFA-1009 Nautikk intro

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • har inngående kunnskaper om De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, samt gjeldende regelverk for gjennomføring av en sikker brovakt og ledelse av ressurser på broen.
 • har gode kunnskaper om grunnleggende operasjonelle og tekniske forhold ved radar/ARPA anlegg og om hvordan man tolker og evaluerer informasjon fra slike anlegg.
 • har kunnskap om instrumentenes fysiske prinsipper, nøyaktighet, begrensninger, feilkilder og metoder for feilsøking.
 • har grunnleggende kunnskaper til karakteristikker ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer.
 • har god forståelse av systemteori og systembegrensninger for elektroniske kartsystemer og ECDIS.
 • har gode kunnskaper om regelverk og administrasjon som omhandler bruk av elektroniske kartsystemer og ECDIS

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan gjennomføre sikker framføring av skipet ved å anvende regelverket for hindring av sammenstøt til sjøs.
 • kan gjennomføre en sikker brovakt ved å kunne demonstrere evne til håndtering av ressurser, kommunikasjon, lederskap og situasjonsforståelse.
 • kan anvende og tolke informasjons av radar og ARPA og bruke denne informasjonen til gjennomføring av sikker seilas i henhold til De Internasjonale Regler til Forebygging av Sammenstøt på sjøen.
 • kan bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord og kunne bruke denne informasjon til å ta avgjørelser for seilasens sikkerhet.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • skal kritisk kunne analysere og kommunisere samspillet mellom regelverk, teknologi og menneskelige faktorer og deres betydning for sikkerhet til liv, miljø og eiendeler til sjøs.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 Simulatorøvinger. 5 navigasjonsinstrument laboratorieøvinger. Obligatoriske innleveringer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 15.04.2024–17.04.2024 4/10 1 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 28.05.2024 09:00
6/10 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Simulatorøving Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Labøvelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav har to års gyldighet.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen tilbys for den del av eksamen som ikke er bestått.

Det er ikke krav om gjentakelse av alle eksamensdeler ved et nytt ordinært eksamensforsøk.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet