høst 2024
MFA-1009 Nautikk intro - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MFA-1002 Navigasjon 1 2.5 stp
MFA-2003 Navigasjon 2 2.5 stp
MFA-1001 Måle- og instrumenteringsteknikk 5 stp

Innhold

Emnet er ment å gi studentene en innføring i grunnleggende nautikkfaglige problemstillinger som er nødvendig for videre studier innen fagområdet. Emnet inneholder følgende deler:

 • Del 1: Måle og Instrumenteringsteknikk (50 %)
 • Del 2: Navigasjon Modul 1 - Planlegge og gjennomføre seilas på operativt nivå (40 %)
 • Del 3: Stabilitet og skipslære (10 %)

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten …

 • har kunnskaper innen maritime ingeniørfag og ser sammenhengen med det nautiske profesjonsfaglige miljøet.
 • har grunnleggende kunnskaper til å utvikle en helhetlig, åpen og nysgjerrig tilnærming til viten innen det maritime fagområdet.
 • har grunnleggende kunnskaper om elektrisitetslære, måleinstrumenter, sensorer, reguleringsteknikk inklusiv PID-regulering i Autopilot, radiobølger og dataflyten (NMEA) vinklet mot anvendelser innen skip og offshore relaterte kontroll-, måle og reguleringssystemer.
 • har kunnskaper om posisjons bestemmelse ved terrestrisk navigering, kystnavigering og blindnavigering
 • har grunnleggende kunnskaper om elektroniske systemer anvendt for posisjonsbestemmelse og navigering.
 • har grunnleggende kunnskaper om skipets oppbygning og driftsinnretninger
 • har grunnleggende kunnskaper om hydrostatikk, stabilitet og skipslære.

Ferdigheter

Studenten …

 • kan tenke nytt rundt den maritime ingeniørens måte å jobbe på, når det gjelder problemformulering, analyse, spesifikasjon, valg av metode, løsningsgenerering, evaluering og rapportering.
 • kan utføre beregninger og målinger i elektrisitetslære.
 • kan utføre eksterne og interne justeringer på en autopilot (PID).
 • kan planlegge å gjennomføre en seilas, både kystseilas og oversjøisk seilas ved bruk av navigasjonskart og publikasjoner.
 • kan foreta bestikkoppgjør under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart.
 • kan anvende magnetisk kompass og styrekontrollsystemer.
 • kan redegjøre for grunnleggende prinsipper rundt skipets konstruksjon og oppbygging.
 • kan redegjøre for enkle hydrostatikk og stabilitets beregninger samt begreper rundt skipets sjødyktighet.

Generell kompetanse

Studenten …

 • kan tenke helhetlig, åpen og nysgjerrig tilknyttet til nautisk og maritim viten.
 • kan kommunisere om grunnleggende kunnskaper i elektrisitetslære og reguleringsteknikk.
 • kan formidle grunnleggende kunnskaper i navigasjon og skipslære.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Inntil 48 timer forelesninger, 12 timer laboratorieøvinger og 8 simulatorøvinger.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Simulatorøving med ekstern godkjenning Godkjent – ikke godkjent
Simulatorøvinger Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

75 % av alle simulatorøvingene, 75 % av alle laboratorieøvinger og 75 % av alle obligatoriske skriftlige innleveringer må være gjennomført og godkjent. I tillegg må en avsluttende obligatorisk simulatorøving med ekstern evaluering være bestått for å få adgang til skriftlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-1009
 • Tidligere år og semester for dette emnet