høst 2024
MDV-3950 Mastergradsoppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 50 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne forbeholdt studenter med studierett på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med en avgrenset problemstilling innen medie- og dokumentasjonsvitenskap. Tema for mastergradsoppgaven velges i samråd med en faglærer. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne. Oppgaven tar utgangspunkt i prosjektskissen utarbeidet i emnet MDV-3055 Forskningsdesign for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Du skal anvende teoretisk og metodisk kunnskap ervervet gjennom studiet til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt gjennom veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.

Praksis inngår i emnet. Praksis gir ikke egne studiepoeng, men inngår som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 3 uker av studieåret og gjennomføres tidlige i høstsemesteret, etter gjennomført undervisning og eksamen i emnet MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Praksis gjennomføres normalt individuelt.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • avansert kunnskap om medie- og dokumentasjonsvitenskap, og spesialisert innsikt i tematikken oppgaven tar opp
 • inngående kunnskaper i teori og metode i medie- og dokumentasjonsvitenskap og kan anvende disse på nye områder

Ferdigheter

Du kan:

 • gjennomføre et selvstendig, skriftlig arbeid under veiledning, der en avgrenset problemstilling blir analysert på en faglig måte
 • gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form

Kompetanse

Du kan:

 • planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
 • ha inngående oversikt over og analytisk holdning til faglitteraturen på et forskningsfelt innenfor medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • formidle resultater av egen og andres forskning, og behersker fagområdets uttrykksformer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.

Undervisning

Mastergradsstudenter får oppnevnt veileder når emnet MDV-3055 forskningsdesign for medie- og dokumentasjonsvitenskap er bestått.

Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 45 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 01.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gjennomført praksis Godkjent – ikke godkjent
Veiledning 1 Godkjent – ikke godkjent
Veiledning 2 Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Gjennomført praksis med 90 % tilstedeværelse (fravær maks. 1,5 dag). Du må være tilstede på praksisplassen som en vanlig arbeidstaker og med normal arbeidstid. Du må ta igjen fravær utover dette og det kreves legeærklæring for å dokumenterer fraværet. Hvis fraværet er langt, kan du risikere å måtte ta igjen praksis først neste studieår. Ved ikke godkjent praksis, kan nytt forsøk først gjennomføres påfølgende studieår når neste kull gjennomfører sin praksis. Ved ikke godkjent praksisperiode, kan du ta praksisperioden opp igjen kun én gang.
 • Et skriftlig refleksjonsnotat fra praksisperioden (2-4 sider) hvor teoretisk kunnskap ervervet gjennom studiet knyttes til erfaringer fra praksis
 • To veiledningsøkter

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgave på ca. 70-80 sider.

Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Litteraturliste kommer i tillegg uansett.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen er individuell. Du gir en presentasjon av oppgaven på minimum 15 minutter etterfulgt av en kort runde med spørsmål. Deretter har du og komiteen en samtale om oppgaven og presentasjonen på inntil 30 minutter. Muntlig eksamen kan justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil en karakter opp eller ned. Du kan velge om du vil vite karakter på skriftlig arbeid før muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: MDV-3950
 • Tidligere år og semester for dette emnet