høst 2022
MDV-3052 Praksis for master i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 0 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I praksisperioden vil du få innblikk i medie- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet. Praksis kan gjennomføres i bibliotek, arkiv, museum, medieinstitusjoner, kulturhus, galleri, reklamebyrå, informasjonsavdelinger i ulike virksomheter og andre institusjoner.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • inngående kunnskap om hvilke yrkesfaglige og samfunnsmessige problemstillinger medie- og dokumentasjonsvitenskapen inngår i
 • solid forståelse for rollen som arbeidstaker ved et praksissted

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere relevante problemstillinger innen medie- og dokumentasjonsvitenskap knyttet til praksis
 • samhandle med kollegaer, veileder og andre i praksisfeltet
 • fungere som arbeidstaker og arbeide selvstendig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men inngår som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 3 uker av studieåret og gjennomføres tidlig i høstsemesteret, etter gjennomført undervisning og eksamen i emnet MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenkskap. Praksis gjennomføres normalt individuelt.

I praksisperioden er du tilstede på arbeidsplassen som en vanlig arbeidstaker og med normal arbeidstid. For å få godkjent praksis kreves 90% tilstedeværelse (fravær maks 1,5 dag). For fravær utover dette må du ta igjen praksis, det kreves også legeerklæring for å dokumentere fraværet. Hvis det er et langt fravær, kan du risikere å måtte ta igjen praksis først neste studieår.

Dersom praksis ikke blir godkjent, kan nytt forsøk først gjennomføres påfølgende studieår.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 28.10.2022 13:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Gjennomført praksis.
 • Samlet fravær for praksisperioden kan ikke overstige 10 % (1,5 dager) og dette uavhengig av årsaken til fraværet. Ved dokumentert fravær over 10 % må en ta igjen del delen av praksisen som overstiger denne prosenten.

Kontinuasjonseksamen

Vurderingsuttrykket er Bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få bestått i praksis. Praksisperioden må være bestått før man får levere masteroppgaven til vurdering. Nytt forsøk i praksis kan først gjennomføres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Ved ikke bestått praksisperiode, kan studenten ta praksisperioden opp igjen én gang.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: MDV-3052
 • Tidligere år og semester for dette emnet