høst 2024
MDV-3050 Teori og metode for medie- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter som kvalifiserer for opptak til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap kan ta emnet som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Du bør beherske engelsk godt. Du må ha gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå. Skriv inn emnekoden når du søker.


Innhold

Emnet gir en grundig fordypning i sentrale teoretiske og metodiske retninger innenfor medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet tar utgangspunkt i forholdet mellom faget og de humanistiske,samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige tradisjonene det inngår i, med særlig vekt på relevante begrep og modeller.

Sentrale tema kan være:

 • faghistorie
 • vitenskapshistorie/-teori og vitenskapelige modeller
 • ulike metodetradisjoner som hermeneutikk, empiriske undersøkelser,feltarbeid og eksperiment
 • kvalitativ og kvantitativ metode

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har

 • inngående kunnskap om medie- og dokumentasjonsvitenskapens faghistorie med særlig vekt på teoretiske og metodiske skoler og retninger
 • solid forståelse av fagets plassering i forhold til ulike vitenskapsområder som realfag, samfunnsvitenskap og humaniora
 • avansert kunnskap om fagets sentrale begreper og teorier

Ferdigheter

Du kan

 • kritisk vurdere og diskutere ulike typer forskningsdesign
 • formulere, begrunne og drøfte medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger på et høyt nivå
 • kritisk vurdere og diskutere ulike sentrale teorier, metoder og fortolkninger innenfor faget

Generell kompetanse

Du kan

 • framstille og drøfte teoretiske og metodiske spørsmål på en reflektert og selvstendig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminar.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 18.11.2024 09:00 (Utlevering)
28.11.2024 14:00 (Innlevering)
10 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En muntlig presentasjon (15 - 20 min.). Dere skal i grupper på 2-3 personer gjennomføre en begrenset analyse der dere tar i bruk en teoretisk/metodisk tilnærming som er relevant for det valgte analyseobjektet. Analyseresultatene, begrunnelse for valgene som er gjort, samt refleksjon rundt valgte tilnærming med tanke på fordeler og/eller begrensninger skal presenteres muntlig. Gi respons på medstudenters muntlige presentasjoner.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-3050
 • Tidligere år og semester for dette emnet