høst 2024
MDV-1210 Dokumentinstitusjoner i en digital tid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MDV-1002 Digitale medier 5 stp
MDV-1207 Dokumentinstitusjoner og digitalisering 5 stp

Innhold

Hva er egentlig GDPR, skanneoppløsning og Unicode? Og hvordan kan lagringsplassen til digital film komprimeres til knapt ¹/₁₀₀-del, slik at det blir mulig med strømming til brukerne i høy kvalitet?

Dette emnet gir en introduksjon til teknologiutvikling og digitalisering i dokumentinstitusjoner som arkiver, biblioteker og museer, og de endringer som det har medført.

Dagens utgangspunkt er gjerne materiale i opprinnelig digital form som skal lagres, organiseres, bevares og formidles. I tillegg kommer digitalisering og representasjon av det som ikke er i digital form, som f.eks. papirbøker eller gamle fotografier.

Vi ser videre på kulturelle og sosiale endringer som følge av digitale medier, både i forhold til intern organisering, digitale versus fysiske samlinger/utstillinger, brukerkommunikasjon og et endret kunnskapsbegrep. Emnet tar også opp digitaliseringens konsekvenser for samarbeid og demokratisering.

Norsk digitaliseringspolitikk og dens konsekvenser for samarbeid og valg av digitale løsninger, illustreres i praksis ved hjelp av case-studier og institusjonsbesøk.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • dokumentinstitusjoner i historisk utvikling, særlig med fokus på digitalisering og norsk digitaliseringspolitikk
 • dokumentinstitusjoners endrete ansvar og roller i en digitalisert samtid
 • konsekvenser av digitalisering: samfunnsmessige utfordringer, demokrati, konvergens og brukerperspektiv
 • hvordan medieformer kan digitaliseres og representeres digitalt
 • begreper som oppløsning og komprimering og hvilken betydning det har for kvaliteten til digital informasjon
 • hvordan digitale dokumenter kan lagres og bevares for fremtiden og utfordringer som økende digitalisering skaper for minneforvaltning, opphavsrett og informasjonssikkerhet

Ferdigheter

Du kan:

 • vurdere dokumentinstitusjoners bruk av digitale muligheter (informere vs. inkludere; kvantitativ vs. kvalitativ tilnærming)
 • utvikle og representere egne kritiske holdninger til digitalisering
 • analysere caser i en større samfunnsmessig kontekst
 • digitalisere (skanne) tekstdokumenter på papir (inkl. OCR tekstgjenkjenning), bilder på fotopapir og bilder på fotografisk film
 • redegjøre for samfunnsmessige utfordringer som økende digitalisering av dokumenter medfører, samt mulige løsninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over ca. 13 uker. Det vil også bli gjennomført ekskursjoner til utvalgte dokumentinstitusjoner i Tromsø. 2 timer forelesning og 3 timer seminarer/praktiske øvelser ukentlig i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave innen digitaliseringspolitikk og samfunnsmessige utfordringer Godkjent – ikke godkjent
Oppgave innen dokumentinstitusjoner og digitalisering Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på institusjonsbesøk og informasjonskompetanse Godkjent – ikke godkjent
Digitalisering, lagring og bevaring av ulike medieformer Godkjent – ikke godkjent
Behandling og komprimering av ulike medieformer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • ​Svar på utdelt problemstilling innen digitaliseringspolitikk og samfunnsmessige utfordringer
 • ​Svar på utdelt problemstilling innen dokumentinstitusjoner og digitalisering
 • ​Bestått opplæring i informasjonskompetanse (iKomp) og deltakelse på institusjonsbesøk med 2-3 siders rapport. De som av ulike årsaker ikke kan delta, vil få et alternativt arbeidskrav
 • ​Digitalisering, lagring og bevaring av ulike medieformer som tekst, lyd og bilder
 • ​Behandling og komprimering av ulike medieformer​

​​


Mer info om mappevurdering

Alle 5 arbeidskravene inngår i mappen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En mappe som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1210
 • Tidligere år og semester for dette emnet