høst 2024
MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MDV-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse 10 stp
DOK-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse 10 stp

Innhold

Emnet gir en bred innføring i organisatoriske, politiske og samfunnsmessige spørsmål knyttet til folke- og fagbibliotekenes virksomhet. Med utgangspunkt i teoretiske perspektiver på organisasjon, ledelse og informasjonspolitikk, rettes fokuset mot biblioteket som organisasjon og mangfoldig samfunnsarena - i samspill med omgivelsene. Vi studerer forholdet mellom bibliotek, brukere og samfunn, og hvordan dette endres og utvikles lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på å undersøke hvordan bibliotek- og bibliotekarrollen endres i lys av teknologisk/digital og samfunnsmessig endring, og hvilke implikasjoner det gir for utvikling, organisering og ledelse av bibliotek.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • bibliotek og biblioteksektoren i et organisatorisk, politisk og samfunnsmessig teoretisk perspektiv
 • aktuelle informasjonspolitiske spørsmål
 • bibliotekets særtrekk som universell velferdsinstitusjon og lokal møteplass, som arena for kontakt og debatt
 • ledelse av bibliotek

Ferdigheter

Du kan:

 • redegjøre for teoretiske perspektiver på organisasjon og ledelse, og informasjonspolitikk
 • bruke teoretiske begreper til å analysere bibliotekorganisasjonen og forholdet til grupper i lokalsamfunnet, både brukere av biblioteket og ikke-brukere
 • reflektere over aktuelle samfunnsmessige utviklingstrekks betydning for utvikling av relevante bibliotektjenester for brukere og lokalsamfunnet; her er tilpasning til befolkningssammensetningen særlig sentral for å kunne tilby relevante tjenester
 • reflektere over en virkelighet preget av digital ulikhet og mangel på sosial integrasjon mellom sosiale grupper lokalt, og formulere forslag til tiltak og aktiviteter der biblioteket og bibliotekaren deltar som en aktiv aktør i lokalsamfunnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning/læring med bruk av digitale verktøy i form av databaser og sosiale medier. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt på 13 uker.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.11.2024 09:00 (Utlevering)
27.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Presentere et tema innen bibliotekutvikling på selvvalgt medieplattform og i seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en muntlig presentasjon av en artikkel eller et kapittel i en bok hentet fra pensum
 • presentere et tema innen bibliotekutvikling på selvvalgt medieplattform og i seminar

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1204
 • Tidligere år og semester for dette emnet