vår 2024
MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studentene må ha avlagt eksamen i 60 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskapelige emner. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en introduksjon til forskningmetoder for medie- og dokumentasjonsvitenskapelig forskning. Det gis en innføring i forskningsdesign og metoder for innsamling og analyse av data. Forskningsetiske og kildekritiske spørsmål vektlegges, samt ulike tilnærminger til tolkning av data.

Emnet gir grunnleggende kunnskaper som er nødvendige for å utvikle egne forskningsprosjekter i forbindelse med MDV-2035: Bacheloroppgaven i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Metodeemnet må være bestått før bacheloroppgaven kan leveres.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om ulike forskningsdesign og forskningsprosessen
 • kunnskap om innholdet i sentrale metodiske tilnærminger og analysemåter
 • en oversikt over relevante og troverdige kilder til statiske data
 • kunnskap om vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser

Ferdigheter

Du kan:

 • selvstendig bedømme fordelene og ulempene ved bruk av forskjellige forskningsmetoder
 • gjennomføre enkle kvantitative og kvalitative undersøkelser
 • vurdere forskningsarbeider ut fra vitenskapelige og etiske krav

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk eller engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer i semesterets første fem uker (ca. 10 timer per uke).

Emnet består av følgende deler:

 • forelesninger som gir oversikt over metodevalg, metodebruk og forskningsdesign
 • intensiv seminarundervisning i mindre grupper som konsenterer seg om bestemte former for datainnsamling som survey-undersøkelser, intervjuer og observasjon
 • forberedelse til metodeanvendelse under praksisoppholdet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.03.2024 09:00 (Utlevering)
11.03.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av prosjektskisse knyttet til eget bachelorprosjekt.

Kontinuasjonseksamen

Ved ikke bestått eksamen kan kontinuasjonseksamen avlegges kort tid etter ordinær eksamen slik at du får anledning til å levere bacheloroppgaven som planlagt samme semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1005
 • Tidligere år og semester for dette emnet