høst 2024
MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-1012 Digitale medier og databaser 10 stp

Innhold

Databaser og søkemotorer er fundamentalt innen all moderne dokumentorganisering og viktig for alle institusjoner som håndterer dokumenter. Utgangspunktet er gjerne «samlinger» av et eller annet: bøker, filmer, nettsider, varer i en butikk, kurs på universitetet, nyheter i ei nettavis. Ofte registreres informasjon OM hvert samlingsobjekt i en database, mens en søkemotor registrerer innholdet. En kombinasjon gir i mange tilfeller det beste resultatet. Datamodellering er arbeidet der vi planlegger søkeverktøyet «som en arkitekt». Først modelleres det som skal være med, deres egenskaper, sammenhenger og begrensninger. Modellen konverteres deretter til et skjema som er utgangspunktet for en velfungerende database. Emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i datamodellering, søkemotorer og databaseteori med vekt på relasjonsdatabaser. I hovedsak behandles emnet fra et informasjonsteknologisk perspektiv, men også samfunnsmessige og politiske konsekvenser blir behandlet.

Anbefalte forkunnskaper

MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om ulike typer informasjonsarkitektur, spesielt databaser og søkemotorer
 • kunnskap om konseptuell og logisk datamodellering
 • kunnskap om og forståelse for normalisering
 • kunnskap om hvordan informasjon kan hentes ut av databaser med SQL-spørringer
 • grunnleggende forståelse for søketeknologiens politiske og samfunnsmessige betydning

Ferdigheter:

Du kan:

 • utføre datamodellering med ER-diagram og logisk skjema (implementasjonsskjema)
 • normalisere tabeller til tredje normalform
 • lage SQL-spørringer mot minst to tabeller
 • implementere et logisk skjema til en fungerende database med tabeller, sentralbord, skjemaer, spørringer, rapporter og makroer

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer seminarer / praktiske øvelser ukentlig i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 11.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Datamodellering Godkjent – ikke godkjent
Normalisering Godkjent – ikke godkjent
SQL-spørringer og søk Godkjent – ikke godkjent
Databaser / Søkemontorer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For studenter som et semester gjennomfører og får godkjent på alle arbeidskrav, så er disse arbeidskravene også gyldige de 5 neste semestrene.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1004
 • Tidligere år og semester for dette emnet