høst 2024
MDA-1013 Arktiske mediebilder - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk Bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Introdusere begrepene kultur, urfolk, og representasjoner. Samfunnets og medias representasjoner av urfolk og det nordlige.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om medias rolle når det gjelder representasjoner av urfolk og det nordlige
  • har kunnskap om begrepene kultur, urfolk og representasjoner, og utfordringer knyttet til medias fremstillinger av disse
  • har forståelse og bevissthet om kulturell representasjon og ulike former for medierepresentasjoner

FERDIGHETER

Studenten

  • kan gjøre rede for teoretiske tilnærminger i analyse av samfunnets og medias representasjoner av urfolk og det nordlige.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • kan diskutere representasjoner av urfolk og det nordlige i samfunnet, og hvordan media fremstiller dette på ulike medieplattformer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger etter timeplan.

Selvstendig arbeid med skriftlige og muntlige arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Veiledning både individuelt og i grupper.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Workshops Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tilstrekkelig oppmøte (75%) (OBL1)

Workshops (OBL2).


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MDA-1013
  • Tidligere år og semester for dette emnet