høst 2024
MBI-2011 Molekylær cellebiologi - genetikk og cellesignallering - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Bachelor i biomedisin og Bachelor i bioteknologi. Emnet er også åpent for andre interesserte, og tilbys som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2), i tillegg til ett av følgende fag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi( 1+2)
 • Geologi (1+2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Anbefalt forkunnskap: Fullført 1 år av bachelorprogram i biomedisin eller kunnskap på nivå med MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk og KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi.

Søknadskode: 9197 (enkeltemner realfag)


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MBI-2003 Molekylær cellebiologi og genomikk 7 stp
MBI-2009 Cellebiologi 3 stp

Innhold

Kunnskap om de molekylære prosesser i ei celle er viktig for en rekke områder i samfunnet. Dette gjelder medisinsk forståelse av helse og sykdom, sykdomsbehandling, utvikling av medikamenter, avl og utvikling av hav og landbruk. Kurset vil omhandle funksjoner, prosesser og den genomiske strukturen til ei eukaryot celle på det molekylære nivå, samt en innføring i cellens indre organisering. Tema som skal inngå er: diversitet, evolusjon, struktur og mobilitet til det eukaryote genom, regulering av proteinuttrykk på alle nivå fra transkripsjon til translasjon, oppbygging og funksjon av membranstrukturer, transport over membraner, organisering og funksjon av de intracellulære rom, intracellulær trafikk av vesikler, og cellekommunikasjon.

Emnet vil også gi en innføring i moderne molekylærbiologiske metoder, mikroskopi og bioinformatikk ved forelesninger og laboratoriekurs.


Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Ved fullført emne vil kandidaten ha tilegnet seg:

Kunnskap til å:

 • Forklare oppbygning og struktur av eukaryote genom og gi eksempler på utvikling av gen og genfamilier i evolusjonen, samt beskrive oppbygning og funksjon til mobile genetiske elementer, og forklare prinsippene for homolog rekombinasjon og dets rolle i DNA reparasjon og genetisk diversitet.
 • Beskrive struktur og funksjon av kromosomale og regulatoriske elementer, genregulatoriske proteiner og proteinkomplekser som er involvert i regulering av genekspresjon, samt gi konkrete eksempler på regulering av genregulatoriske proteiner og kunne forklare begreper og prinsipper bak epigenetisk nedarving og imprinting.
 • Forklare hvordan mutasjoner og dysfunksjonelle reguleringsmekanismer kan gi opphav til sykdom.
 • Forklare oppbygging og egenskaper ved cellemembranen og prinsipper for membrantransport, samt gjøre rede for oppbygging og funksjon av intracellulære kompartment, mekanismer for proteinsortering i cellen og intracellulær vesikkeltrafikk.
 • Forklare de generelle prinsipper for cellekommunikasjon, og kunne gi konkrete eksempler på signaleringsveier fra celleoverflaten til endelige målmolekyler innenfor alle hovedklasser av reseptormediert signalering.
 • Tolke og presentere eksperimentelle data skriftlig, samt kunne gi eksempler på anvendelse av eksperimentelle teknikker og bioinformatiske analyser for å løse konkrete problemstillinger.

Ferdigheter til å:

 • Anvende molekylærbiologiske teknikker og bioinformatiske analyser for å løse enkle molekylærbiologiske problemstillinger.
 • Rapportere skriftlig resultater fra laboratorieforsøk.
 • Beherske begreper og uttrykksformer innenfor feltet eukaryot molekylærbiologi, og kunne anvende disse.

Generell kompetanse til å:

 • Kritisk evaluere generell informasjon innenfor feltet molekylær cellebiologi, som gjøres tilgjengelig via media og internett.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (28 timer), gruppearbeid med gjennomgang (28 timer), laboratorieundervisning (18 timer), og kollokvier med kollokvieleder (14 timer).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.11.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Sikkerhetsopplæring laboratorie Godkjent – ikke godkjent
Laboratoriekurs med innlevering av labjournal Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2011
 • Tidligere år og semester for dette emnet