vår 2024
MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i flere studieprogrammer ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 (eller S1+S2) og enten:

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1+2 eller
 • Kjemi 1+2 eller
 • Biologi 1+2 eller
 • Informasjonsteknologi 1+2 eller
 • Geofag 1+2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1+2

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi 8 stp
MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 15 stp

Innhold

Celle- og molekylærbiologi er et introduksjonskurs som omhandler biologien til celler på molekylært nivå. Det blir gitt innføring i struktur og funksjon til ulike biologiske molekyler, med ekstra fokus på enzymer. Cella sin struktur og organisering, samt rollen til ulike organeller, blir presentert. Energiomsetning og fotosyntese blir beskrevet. Samspill mellom omgivelser og celler, hvordan dette kan komme til uttrykk i form av endret genuttrykk eller energiomsetning, blir beskrevet. Emnet beskriver også ulike former for celledeling (mitose/meiose) og presenterer klassisk genetikk.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1005 Økologi og evolusjon, BIO-1105 Innføring i biologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1000 Biomedisin i det 21. århundre

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Beskrive oppbygning og funksjon av karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og proteiner.
 • Beskrive hvordan et enzym fungerer
 • Forklare begrepene pI og pKa
 • Beskrive den elementære energiomsetningen i eukaryot celle
 • Forklare begrepet intracellulær signalering og gi eksempler på dette
 • Beskrive struktur og funksjon til de ulike organellene i eukaryote celler, samt gjengi generell oppbygning av prokaryote celler.
 • Beskrive mitose, meiose og Mendels lover samt sammenheng mellom disse og kromosomal nedarving.
 • Beskrive replikasjon, transkripsjon og translasjon samt kunne gjengi hvordan regulering av genuttrykk kan foregå i prokaryote og eukaroyte celler.

Ferdigheter:

 • Anvende utvalgte laboratoriemetoder innen biomedisin under veiledning
 • Beherske celle- og molekylærbiologiske begreper, og kunne anvende disse skriftlig og muntlig

Generell kompetanse:

 • Planlegge og arbeide selvstendig på en individuell skriftlig oppgave oppgave som strekker seg over lang tid
 • Samarbeide omkring laboratorie-øvelser og felles laboratorie-besvarelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå ved forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser. Undervisningen består av 25 forelesninger, 10 kollokvier, 5 lab-øvelser (a 4 timer) og 4 timers plenum-gjennomgang av obligatorisk skriftlig oppgave

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Sikkerhetrsopplæring Godkjent – ikke godkjent
Laboratorie-undervisning og besvarelse av spørsmålssett 1 Godkjent – ikke godkjent
Laboratorie-undervisning og besvarelse av spørsmålssett 2 Godkjent – ikke godkjent
Laboratorie-undervisning og besvarelse av spørsmålssett 3 Godkjent – ikke godkjent
Besvare oppgavesett Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MBI-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet