høst 2024
MAS-2780 Bacheloroppgave i maskin - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i maskin og kan ikke tas som enkeltemne.

Progresjonskrav:

Min. TEK-1507/1510 + 90 stp. fra 1. og 2. årskurs

Viktige emner innen bacheloroppgaven må være bestått, dette avgjøres av veileder/studieleder

Anbefalt forkunnskapskrav: 120 stp. fra 1. og 2. årskurs


Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller IGR1600 Matematikk 1

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Merk: Bærekraft skal inngå i problemstillingen til bacheloroppgaven.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning i starten

Selvstendig arbeid, enten individuelt eller i gruppe.

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 560-580 timer.

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Programvare

Avklares med oppdragsgiver og veileder/studieleder ved behov (utover "vanlig" programvare).


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 10.01.2025 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Muntlige presentasjoner Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende skal leveres i dette emnet:

Oblig 1:

3 skriftlige rapporter:

- Prosjektbeskrivelse

- 2 statusrapporter

Oblig 2:

3 muntlige fremlegg:

- Presentasjon av oppgaven

- 2 statusmøter


Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgaven skal i utgangspunktet utføres som gruppeoppgave, normalt 2 til 3 studenter. Unntaksvis kan den gjennomføres individuelt.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Justerende muntlig, vurderingen kan justere en karakter opp eller ned (eller ingen forandring).

Kontinuasjonseksamen

Det er ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MAS-2780
 • Tidligere år og semester for dette emnet