vår 2024
MAS-2780 Bacheloroppgave i maskin - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i maskin og kan ikke tas som enkeltemne.

Progresjonskrav:

Høst 2023: Min. TEK-1507/1510 + 90 stp. fra 1. og 2. årskurs pr. 01.05.2023.

Vår 2024: Min. TEK-1507/1510 + 90 stp. fra 1. og 2. årskurs pr. 01.11.2023.

Viktige emner innen bacheloroppgaven må være bestått, dette avgjøres av veileder/studieleder

Anbefalt forkunnskapskrav: 120 stp. fra 1. og 2. årskurs


Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller IGR1600 Matematikk 1

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Merk: Bærekraft skal inngå i problemstillingen til bacheloroppgaven.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning i starten

Selvstendig arbeid, enten individuelt eller i gruppe.

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 560-580 timer.

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Programvare

Avklares med oppdragsgiver og veileder/studieleder ved behov (utover "vanlig" programvare).


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 24.05.2024 12:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Muntlige presentasjoner Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende skal leveres i dette emnet:

Oblig 1:

3 skriftlige rapporter:

- Prosjektbeskrivelse

- 2 statusrapporter

Oblig 2:

3 muntlige fremlegg:

- Presentasjon av oppgaven

- 2 statusmøter


Mer info om vurderingsform oppgave

Sluttkarakteren fastsettes ut fra sluttrapport og sluttfremlegg, der sluttrapporten teller mest.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Justerende muntlig, vurderingen kan justere en karakter opp eller ned (eller ingen forandring).

Kontinuasjonseksamen

Det er ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MAS-2780
 • Tidligere år og semester for dette emnet