vår 2024
MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Spesielt viktig med kunnskap innen Fysikk, Mekanikk og Materiallære


Innhold

Konstruksjonselementer: Beregning av sveiseforbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger.

Prosjekterings og konstruksjon standarder: Grunnleggende forståelse av prosjektering standard EN-NS 1990, og konstruksjon standard EN-NS 1993-1

Kvalitetsstyring: Begrepsdefinisjoner, kvalitetsstyring av prosjekter, produktkvalitet, kravspesifikasjon, kvalitetsforbedring, oppbygging av kvalitetssystemer og kvalitetssystemutvikling, HMS- ledelse og styring, kvalitetsstandarder (ISO 9000 m. fl.)


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

- ha bred kunnskap og forståelse for beregningsgrunnlaget av sveise- forbindelser, skrueforbindelser og skruegrupper, limeforbindelser, press- og krympeforbindelser, rullelager, girkasser og akselberegninger

- ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i prosjekterings og konstruksjonsstandarder

- ha kunnskap om aktuelle definisjoner og krav spesifisert i kvalitetsstandarder og HMS-forskrifter

- ha kunnskap om kvalitetsstyring av prosjekter

- ha kunnskap om hvordan et implementert og fungerende kvalitets- og HMS-system påvirker en virksomhets effektivitet, lønnsomhet og funksjonsevne

- ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Studenten skal:

- kunne identifisere og beregne kritiske konstruksjonsdetaljer,

- kunne velge og dimensjonere maskindeler, bl.a. sveiseforbindelser, skruer/bolter, lager, lim/ krympeforbindelser samt beregning av aksler

- kunne bidra aktivt i styring av prosjekter slik at man oppnår riktig kvalitet, har fokus på HMS, og at utførelse er iht. standarder, lover og regler

- kunne bidra aktivt ved utarbeidelse av en kvalitetshåndbok inkludert utarbeidelse av prosedyrer

- kunne delta aktivt ved gjennomføring av kvalitetsrevisjoner og basert på dette kunne vurdere et kvalitetssystems hensiktsmessighet og effektivitet

- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas

- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Kompetanse:

Studenten skal:

- ha god forståelse for hvordan man løser varierende problemstillinger av sammensatte konstruksjonsdetaljer

- ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregnings-resultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv

- ha god forståelse hvilke retningslinjer som gjelder ved bruk av prosjekterings og konstruksjon standarder

- ha tilstrekkelig kompetanse om kvalitets- og HMS-systemer til å kunne forstå viktigheten av slike systemer i forbindelse med forbedring av en virksomhets effektivitet og arbeidsmiljø

- kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe

- kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 1/4 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 06.06.2024 09:00
3/4 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorierapporter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Konstruksjonselementer:

4 laboratorieøvinger som alle må være godkjente for å få tilgang til eksamen.


Mer info om vurderingsform oppgave

Prosjektoppgave som teller 25 % av den totale karakteren; varighet 4 mnd.

Kontinuasjonseksamen

Kont.eksamen tillatt for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MAS-2604
  • Tidligere år og semester for dette emnet