vår 2024
MAS-2602 Elektroteknikk og automasjonsteknikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnet inneholder temaene elektoteknikk, styreteknikk, nødstopp, programering av logisk styring, reguleringsteknikk, elektriske anlegg og programering av microkontroller.

Emnet skal også gi informasjon om følgende temaer innen IKT-sikkerhet:

- Lover, reguleringer og etikk

- Trusselmodellering og risikostyring

- Sikkerhetsarkitektur og innebygd informasjonssikkerhet


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal gis kunnskap om grunnleggende styreteknikk, pneumatikk og grunnleggende reguleringsteknikk.

Studentene vil få innføring i Programmerbare Logiske Styringer (PLS) og vil bli gjort kjent med programmering av PLS gjennom laboratorieøving.

Videre vil studentene få innføring i reguleringssystem med PID-regulering samt laboratorieøving med PID-regulering. Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til elektroteknikk; herunder likestrøm og vekselstrøm, sikkerhet ifb. med elektriske anlegg/utstyr, målemetoder og -utstyr, elektronikk og elektriske maskiner, elektriske installasjoner og anlegg.

Studenten skal være i stand til å prosjektere et styresystem og samt forstå sammenhengen mellom P. I og D i reguleringsteknikken. Studenten skal kunne beregne enkle elektriske anlegg, vurdere sikkerhetskrav, samt foreslå behov for elektrisk utstyr.

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver.

 • Kandidaten kan gi en oversikt over de mest relevante lover, forskrifter og standarder for IKT-sikkerhet innenfor datafangst og tegning- og dokumentkontroll
 • Kandidaten kan prioritere risiko og lage planer for risikoredusering ved datafangst og visualisering
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende tekniske sikkerhetsmekanismer og deres muligheter og begrensninger
 • Kandidaten er kjent med behovet for å tenke helhetlig sikkerhet under utvikling, produksjon, drift og avvikling av systemer

Ferdigheter:

Studenten skal med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon, kunne utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem samt programmere en PLS for utførelse av styringen.

Videre skal studenten være i stand til å drøfte reguleringstekniske betingelser knyttet til bruk av PID regulator. Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven.

Studenten skal kunne foreslå oppbygging av elektrisk anlegg og utstyr, slik at dette passer til det aktuelle mekaniske anlegget. Studenten skal også kunne være med å sette opp nødvendige sikkerhetskrav.

Kompetanse:

Studenten kan delta i produkt- og utvikling produksjonssystemer og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 23.05.2024–25.05.2024 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innleveringer: Minimum 7 av 10 innleveringer må være bestått.

Laboratorieøvinger: 3 laboratorieøvinger må være bestått.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen vil bestå av følgende deler:

- 10 min. presentasjon av et egenvalgt tema

- 5 min. spørsmål til presentasjonen

- 12 min. spørsmål fra pensum


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen tilbys kun studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2602
 • Tidligere år og semester for dette emnet