høst 2024
MAS-2601 Mekanikk 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1815 Mekanikk 2 10 stp

Innhold

Spenninger og tøyninger i forskjellige referanse systemer, og sammenhengene mellom disse. Torsjon. Skjærspenninger. Dimensjoneringskriterier, Tresca og Mises. Generalisert Hooks lov. 2D og 3D spennings- og tøyningstilstand. Analyse av snittkrefter bjelker. Forskyvning i statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner. Knekking av søyler. Introduksjon til dynamikk og praktisk bruk av elementmetoden.

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal

 • ha teoretisk grunnlag for å gjennomføre beregninger på konstruksjoner og konstruksjonselement.
 • ha bred kunnskap om metoder brukt i dimensjonering av konstruksjoner og konstruksjonselement.
 • kjenner til forutsetningene for differensiallikningen for den elastiske linje.
 • ha kunnskap om elastisitet teori og plastisitets teori.
 • kjenne til ulike dimensjoneringskriterier for fler akset spenningstilstand.
 • kjenne til hvordan dynamiske effekter kan påvirke konstruksjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

 • stille opp og gjennomføre beregninger av leddkrefter og snittkrefter på sammensatte statisk bestemte konstruksjoner.
 • skille mellom statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner.
 • skissere moment og skjærkraft diagram ved hjelp av kvalitativ analyse.
 • beregne hovedspenninger og benytte generalisert Hook's lov ved enkle belastninger.
 • beherske å bruke bjelkelikningen til å analysere utvalgte bjelker.
 • beregne forskyvning av bestemte punkt i statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner.
 • anvende sine kunnskaper i faget til å løse utvalgte dimensjonerings- og konstruksjonsproblemer på en velbegrunnet og systematisk måte.

Kompetanse:

Studenten

 • kan formidle løsninger av problemer innen mekanikk.
 • har et grunnlag for å vurdere hvordan konstruksjoners last, holdfasthet og utforming har betydning for ressursbruk, økonomi og sikkerhet.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen mekanikk innen andre emner i utdanningen og relevante problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.12.2024 09:00 (Utlevering)
12.12.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Beskrivelse av arbeidskravene vil bli gitt ved studiestart.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i inneværende emneavvikling, kontinuasjonseksamen og ved et nytt eksamensforsøk det påfølgende året.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2601
 • Tidligere år og semester for dette emnet