høst 2024
MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-1503 Teknisk tegning/DAK, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemieller IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT

Innhold

Materiallære:

Typer av konstruksjonsmaterialer (metaller, glass og keramer, polymermaterialer, kompositter). Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper). Materialprøving (strekk, bøye, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon). Materialstruktur (metallgitter, krystaller og amorfe stoffer, defekter, dislokasjoner, diffusjon, fasediagram, polymerers struktur, fiber- og andre komposittformer). Laboratorie-observasjoner. Plastisk deformasjon, herdemekanismer, utdyping av fase- og strukturomvandlinger, størkning, brudd og utmatting. Introduksjon til systematisk materialvalg. Materialmodeller. Laboratoriearbeid.

Tilvirkningsteknikk:

Verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi. Laboratoriearbeid.

Korrosjon:

Generelt om korrosjon, årsaker, virkning etc., korrosjonstyper og virkemåter, pourbaix-diagram. Korrosjonsvern; herunder materialvalg, kontruktiv utforming, katodisk beskyttelse. Laboratoriearbeid (frivillig).


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha kunnskap om de vesentligste egenskapene til de ulike materialgruppene basert på mekaniske hovedtrekk, strukturell oppbygning og kjemisk sammensetning.
 • kunne løse materialvalgsproblemer som knytter seg til senere emner i studiet innenfor konstruksjon, produksjon og prosessutstyr, bl. a. i bachelor-oppgaven.
 • kunne bidra i utvikling av produkter og produksjonsutstyr der materialvalg er et sentralt tema.
 • ha grunleggende kunnskaper om korrosjonsmetoder og korrosjonsvern
 • ha grunnleggende kunnskaper om verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi.
 • ha bred kunnskap om materialvalg og aktuelle bearbedingsmetoder og fremstillingsmetoder. Kvalitetskontroll av resultat i forhold til oppgitt mål.
 • ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter:

 • foreslå aktuelle bearbedingsmetoder/fremstillingsmetoder samt målemetoder i forbindelse med produksjon og modell-fremstilling. Studenten skal kunne lage produksjonsunderlag og dokumentasjon og evt. fremskaffe aktuelle prototyper innenfor metodene beskrevet i emnet.
 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas
 • kunne vurdere korrosjonsmessige forhold ved produksjon, produkter og drift
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Kompetanse:

 • ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregningsresultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv
 • kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne vurdere korrosjonsmessige forhold
 • kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.12.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Materiallære Godkjent – ikke godkjent
Tilvirkningsteknikk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Materiallære: 3 laboratorieøvinger m/rapporter skal være godkjent.

Tilvirkningsteknikk: 2 lab.øvinger m/rapporter skal være godkjent.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2500
 • Tidligere år og semester for dette emnet