høst 2024
LER-3660 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 5. - 10. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Omfang

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

Fire uker praksis i høstsemesteret og to uker praksis i vårsemesteret.


Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-2660 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinneller LER-2650 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn

Innhold

De to siste studieårene skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid. I dette emnet er det fokus på:

 • Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
 • Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
 • Utvikling av endringskompetanse
 • Skolen som lærende organisasjon og samarbeid med andre institusjoner.

Praksis kan gjennomføres på en distriktsskole eller i utlandet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • inngående kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdigheter

Studenten kan

 • ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forsknings-og utviklingsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Kompetanse

Studenten kan

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • bidra aktivt til endringsprosesser i skolen
 • kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperiodene har hovedvekt på læringsledelse og utvikling av studentenes profesjonsfaglige plattform. Studentene skal arbeide mer selvstendig på 4.studieår enn tidligere og skal i hovedsak ha nokså frie rammer til å bestemme hvordan de skal løse undervisningsoppgavene. Studentene skal undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor hele fagkretsen på 5.-10. årstrinn.

Praksisoppdrag

I høstpraksis så skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med praksisskolen som er inspirert av innovative arbeidsmåter og/eller pedagogisk entreprenørskap, og som planlegges og evalueres i emnet LER-3000.

For vårpraksisgjelder: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til studentens masterfag. Opplegget planlegges og evalueres i masteremnet.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse i all praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte i praksis Godkjent – ikke godkjent
Digital praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Notat med utviklingsmål Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig gruppeavtale Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig egenvurdering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
Evaluering høst/vår Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Planlegge og gjennomføre en undervisning med utgangspunkt som inkluderer alle elevers behov
 • Videreutvikle digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapporten fra 3.studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-3660
 • Tidligere år og semester for dette emnet