høst 2023
LER-3500 Metode - 15 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av Master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og Master i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, samt en del av fagdidaktisk master.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærarutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan en utvikler kvalitetsmessige forskningsdesign, som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i grunnskolen.

Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan. Prosjektplanen inkluderer å utvikle en strategi (design) for gjennomføring av prosjektet, samt lage en plan for metodebruk, både for datainnsamling og analyse.

Emnet vil vektlegge forskningsetikk og dermed identifisere og drøfte relevante etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen. Gjennom fagbegreper som validitet, reliabilitet, generalisering og andre begreper som kan være aktuelle for forskningsfeltet, vil studentene kunne vurdere kvaliteten på eget og andres forskningsdesign.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • hvordan få oversikt og vurdere relevant litteratur på et aktuelt tema, inkludert litteratursøk og kildekritikk
 • hva som definerer et godt forskningsspørsmål
 • ulike forskningsstrategier
 • ulike metoder for datainnsamling
 • ulike metoder for analyse
 • ulike vitenskapsteoretiske perspektiver
 • forskningsetikk
 • kvalitet på et forskningsdesign

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • skaffe seg oversikt over og kritisk systematisere relevant litteratur og på bakgrunn av dette kunne utvikle og formulere et presist og avgrenset forskningsspørsmål
 • plassere eget og andres forskningsspørsmål og forskningsdesign vitenskapsteoretisk, og begrunne denne plasseringen
 • utvikle hensiktsmessig forskningsdesign med utgangspunkt i et forskningsspørsmål og vurdere hvilken forskningsstrategi som er mest hensiktsmessig å anvende
 • anvende hensiktsmessige metoder for datainnsamling og analyse og velge de som er mest hensiktsmessige for å finne svar på eget forskningsspørsmål
 • identifisere og drøfte ulike etiske problemstillinger som må tas hensyn til gjennom forskningsprosessen i sin helhet

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • oppdatere seg på relevant litteratur innen et valgt tema, og på bakgrunn av dette kunne utvikle og formulere gode og avgrensede forskningsspørsmål
 • utvikle kvalitetsmessige forskningsdesign, som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i grunnskolen
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger som må tas hensyn til i egen og andres forskningsprosess
 • vurdere kvaliteten på eget og andres forskningsdesign

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. For studenter som tar master i engelsk fagdidaktikk oppfordres det til å skrive på engelsk

Undervisning

Emnet blir organisert i fellesforelesninger og fagvise seminarer.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Problemstilling Godkjent – ikke godkjent
Prosjektplan Godkjent – ikke godkjent
Respons Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg for eksamen:
 • Presentere problemstilling for masteroppgaven og gi respons til andre studenter på deres problemstilling
 • Gi respons til andre studenter på deres prosjektplan
 • Innlevering av utkast til prosjektplan som inneholder problemstilling, strategi for prosjektet, metode for datainnsamling, metode for analyse og en redegjørelse for sammenhengen mellom disse. Inntil 2000 ord.
 • 70 % obligatorisk deltakelse på undervisning

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3500
 • Tidligere år og semester for dette emnet